Normal_jeugdzorg

De criminaliteit onder jongeren neemt nog steeds af. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren echter toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De nieuwe aanpak voorziet op een behandeling van jonge delinquenten die is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft. Dit meldt Rijksoverheid. 

Meer maatwerk

Vrijheidsbeneming van jongeren is een uiterst middel. Als vrijheidsbeneming toch nodig is moeten zorg, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan het voorkomen van herhaling in de toekomst. Het huidige stelsel kent slechts één type instellingen voor alle justitiële jongeren. Dekker wil af van deze ‘one size fits all-benadering’: "Zoveel verschillende jongeren, zoveel verschillende problemen. Het werkt niet om die allemaal door hetzelfde hoepeltje te laten springen. Daarom zetten we in op meer maatwerk. "

De problemen van jongeren worden steeds complexer. Daarnaast is er sprake van een enorme variatie in de duur van het verblijf van jongeren in inrichtingen. Alleen straf en zorg op maat kan hier een antwoord op geven. Daarvoor is meer variatie in soorten instellingen nodig. Het kabinet introduceert daarom twee nieuwe typen instellingen: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. 

Naast de introductie van kleinschalige voorzieningen, zullen de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) worden omgevormd naar  landelijke specialistische voorzieningen. In die voorzieningen krijgen jongeren met langere straffen en meer complexe problematiek intensievere zorg en een hoge mate van beveiliging. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren met een jeugd tbs-maatregel of ernstige gedragsproblematiek. 

Afstoten leegstand

Door een afname in de jeugdcriminaliteit in de afgelopen jaren staan er op dit moment veel cellen leeg. Van de huidige 753 plaatsen in jeugdinrichtingen blijken volgens ramingen in 2024 er slechts 358 nodig te zijn. Daarom heeft het kabinet besloten 180 plaatsen af te stoten. Daarmee resteert nog genoeg flexibele capaciteit om onverwachte schommelingen in de toekomst op te vangen.

Twee justitiële jeugdinrichtingen zullen sluiten: JJI Via Het Keerpunt te Cadier en Keer (per 2020) en JJI Het Poortje Juvaid te Veenhuizen (per 2021).

Door: Nationale Zorggids