Gebruik jeugdhulp en wijkkenmerken

Het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf in een wijk hangt onder andere samen met bepaalde kenmerken van die wijk. Hierbij gaat het om de samenstelling van huishoudens (bijvoorbeeld het aantal eenoudergezinnen in een wijk), het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal kinderen in speciaal onderwijs en het aandeel niet-westerse migranten. Dit blijkt uit de publicatie 'Jeugdhulp in de wijk' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Hoewel een aantal factoren samenhangt met de mate van het gebruik van jeugdhulp is het toch niet altijd duidelijk waarom de ene wijk meer gebruik maakt van jeugdhulp dan de andere. Wel is het belangrijk dat gemeenten inzicht hebben in de kenmerken van een wijk zodat zij hun aanbod op wijkniveau kunnen afstemmen. Volgens het SCP is het onderzoek een "eerste stap in het verder begrijpen van verschillen in het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen op wijkniveau."

Gebruik jeugdhulp verschilt per provincie en zelfs per gemeente

Provincies waar relatief veel wijken veel jeugdhulpgebruikers zijn, zijn Groningen, Drenthe, delen van Zuid-Holland en Limburg. Provincies met relatief weinig jongeren die jeugdhulp ontvangen, zijn Overijssel en delen van Noord-Holland. In Nederland maakt 8,5 procent van de jongeren gebruik van jeugdhulp. In 1 procent van de wijken ligt het gebruik hoog (boven de twintig procent) en in 1,5 procent ligt het gebruik laag (onder de vijf procent). Opmerkelijk is dat zelfs binnen gemeenten het aantal mensen dat gebruikmaakt van jeugdhulp enorm kan verschillen.

Wijkkenmerken beinvloeden jeugdhulpgebruik

Het SCP weet niet hoe bepaalde wijkkenmerken en het gebruik van jeugdhulp samenhangen. Niet alleen kenmerken van een wijk beïnvloeden het gebruik, ook de samenstelling van wijkteams, de aanwezigheid van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen, verschillen in inkoopcontracten en de gemeentelijke of regionale cultuur hebben hier invloed op.

Als het aan het SCP ligt, doen gemeenten zelf nog vervolgonderzoek: "Het model is een startpunt voor gemeenten om te kijken waar in hun gemeente het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf mee samen hangt. In wijken waar een groot verschil is tussen de verwachting van het model en het werkelijk gebruik, spelen kenmerken mee die nog niet in het model zitten."

Door: Nationale Zorggids