'Sprake van ongelijke ontwikkeling in recidive onder jongere criminelen'

De recidive van jongere gedetineerden is hoog, maar niet onder alle groepen even hoog. Mannen en jongeren met eerdere justitiecontacten hebben een hoger risico op herhaling dan vrouwen of first offenders. Ook sociaaleconomische kenmerken, gezinskenmerken en buurtkenmerken hangen samen met het risico op recidive. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is er een ongelijke ontwikkeling in het herhalingsrisico waardoor verschillen tussen groepen toenemen: het hebben van eerdere justitiecontacten en het wonen in een buurt met veel criminaliteit zijn sterke risicofactoren geworden. Dit meldt WODC. 

Een derde van de minderjarige daders en meer dan de helft van de jongeren die vrijkomt uit een justitiële jeugdinrichting (JJI) pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict waar hij of zij voor veroordeeld wordt. Bij jongeren veroordeeld of uitgestroomd in 2011 tot en met 2015 nam de recidive onder jongere gedetineerden iets toe. Nieuw onderzoek van het WODC laat zien dat deze trend niet doorzet: onder jongere daders veroordeeld in 2016 of 2017 en ex-JJI-pupillen die uitstromen in 2016 en 2017 is de recidive weer lager dan bij die van 2015.

Gericht inzetten op risicofactoren

Mannen hebben een veel hoger risico op herhaling van delicten dan vrouwen en mensen met eerdere delicten een veel hoger risico dan first offenders. Jongeren die werken of naar school gaan hebben een lager recidiverisico dan jongeren die dat niet doen. Ook het eerste justitiecontact op jonge leeftijd, een migratieachtergrond, en bepaalde huishoudens- en buurtkenmerken zijn risicofactoren voor herhaling. Eerder onderzoek laat zien dat interventies om recidive terug te dringen vooral effectief zijn bij hoogrisicogroepen. Daarom kan beter inzicht in risicofactoren helpen om interventies effectiever en gerichter in te zetten, aldus WODC. Ook maatregelen die veroordeelde jeugdcriminelen helpen bij het vinden en behouden van een opleiding, stage of baan kunnen waarschijnlijk recidive voorkomen.

Voorkom ongelijke ontwikkeling in recidive

Het WODC pleit ervoor om ongelijke ontwikkeling in recidive te voorkomen. Dit kan door ervoor te zorgen dat jongeren na een veroordeling of verblijf in een jeugdgevangenis een nieuwe start kunnen maken.

Door: Nationale Zorggids