Inspecties verlengen verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In juli 2021 besloten de inspecties verscherpt toezicht uit te voeren in een aantal regio’s, waaronder Brabant. Het is de jeugdbeschermingsregio Brabant ondanks grote inzet nog niet gelukt een aanpak te vinden die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht op de regio Brabant met zes maanden. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat.

In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten in vier jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s. Dit omdat het in deze regio’s nog niet goed ging.

Verscherpt toezicht

De inspecties hebben de ontwikkelingen in deze regio’s sinds de zomer van 2021 intensief gevolgd. Er is onder meer gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s.

In februari 2022 is het verscherpte toezicht in de regio’s Rijnmond en Zuid West beëindigd. Zij bleken erin geslaagd te zijn een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Het verscherpte toezicht in Noord-Holland/Amsterdam verlengden de inspecties met een half jaar.

Het rapport over jeugdbeschermingsregio Brabant is later doordat de  inspecties extra bezoeken hebben gebracht.

Brabant

De inspecties constateren dat, ondanks het harde werk, de regio Brabant nog onvoldoende controle heeft over het gezamenlijk oplossen van problemen. In juli 2021 rapporteerden de inspecties dat factoren zoals wachtlijsten, inhoudelijke bemoeienis van de gemeenten bij de inzet van jeugdhulp en tekort aan specifiek hulpaanbod het inzetten van tijdige passende hulp voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel moeilijk maakt. Deze problemen bestaan nog steeds. Daarnaast leidde de krapte op de arbeidsmarkt tot een tijdelijke cliëntenstop. De ingezette maatregelen hebben nog niet geleid tot de gewenste verbetering. Hierdoor ontvangt een deel van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel in Brabant niet tijdig een vaste jeugdbeschermer en passende hulp. 

Hoe nu verder

De inspecties verlengen het verscherpt toezicht op de regio Brabant met een half jaar. Verder blijven de inspecties het Rijk en alle partijen in de jeugdbeschermingshulpregio’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor passende hulp die snel kan starten.

Door: Nationale Zorggids