Normal_depressed-teenage-guy-getting-support-2022-10-27-19-03-26-utc__1_

In 2021 is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opgesteld in opdracht van de VNG en de ministeries van JenV en VWS. Het Toekomstscenario geeft weer hoe de kind- en gezinsbescherming er over vijf à tien jaar uit kan zien. Inmiddels is het programma in een volgende fase gekomen. Er is een programmaplan met de plannen voor de periode 2023-2026. Dit meldt expert Karin Smits van Wolters Kluwer Schulink.

De acties die worden ingezet zijn onder meer gericht op integraal systeem- en mensgericht werken. Binnen een gezin wordt vaak door verschillende organisaties en professionals hulp geboden. Deze moeten beter met elkaar samenwerken en een samenhangend geheel vormen. De hulp moet zich richten op alle personen binnen het gezin, zowel kinderen als volwassenen.
 
Dit is zeker geen nieuwe doelstelling. Als er gesproken wordt over de verbetering van de jeugdzorg en de jeugdbescherming is dit een belangrijk punt. Gezinnen hebben vaak te maken met verschillende professionals die hulp verlenen en deze hulp wordt niet goed op elkaar afgestemd. Dit kost geld, tijd en zorgt voor veel frustratie. En dit komt ook vooral de hulpverlening niet ten goede.

Concrete stappen

Daarom goed om te lezen dat in het programmaplan (concrete) acties staan. Er wordt onder meer gewerkt aan het versterken van de lokale teams en het inrichten van regionale veiligheidsteams (waarin onder meer de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming samen komen). 
 
Er worden kaders en instrumenten ontwikkeld, zodat professionals ook de middelen hebben om met elkaar systeem- en mensgericht te werken. En niet onbelangrijk, de verschillende werkwijzen worden getoetst en verbeterd in de proeftuinen.

Programmaplan

Het programmaplan ziet op de periode 2023-2026. Hopelijk hoeft men niet tot 2026 te wachten totdat het doel bereikt is. Het is duidelijk wat er moet gebeuren, dus het is nu tijd voor actie. Natuurlijk, als er wet- en regelgeving moet komen of moet wijzigen, heeft dat tijd nodig. Maar de gemeenten of het rijk kunnen bijvoorbeeld wel al zorgen voor een vast gezicht die lange tijd in een gezin betrokken blijft. Dat moet eerder mogelijk zijn. Voor de gezinnen maakt dit alvast een groot verschil.
 
Door: Nationale Zorggids