Meer opleidingsplekken nodig voor verloskundigen

De komende jaren zal naar verwachting het aantal geboortes verder stijgen. Om aan deze stijgende vraag te voldoen moet het aantal verloskundigen dat per jaar wordt opgeleid stijgen van 220 naar minimaal 260, zo concludeert het Nivel in de nieuwe capaciteitsraming voor verloskundigen. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). De KNOV en de SOV denken graag met het ministerie van VWS mee in de verkenning hoe er meer opleidingsplekken aangeboden kunnen worden per 2024.

Het Nivel heeft ook gekeken naar de effecten van verplaatsen van zorg, het bieden van continuïteit van zorg en minder vroegtijdige uitstroom uit het beroep verloskundige. Deze drie elementen kunnen ervoor zorgen dat zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de geboortezorg naar de toekomst optimaal blijft. Dat in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt waarin alle inzet erop gericht is om de zorg op niveau te houden en het vak van zorgverlener aantrekkelijker te maken. Wetenschappelijk onderzoek en de aanpak in andere landen laten zien dat er mogelijkheden zijn om dit te bereiken. Daarvoor zijn meerjarige afspraken nodig in de geboortezorg met verschillende partijen. Met concrete investeringen in samenwerking, meer tijd per cliënt, en het terugdringen van administratieve lasten. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) zou hiervoor ingezet kunnen worden.

KNOV-voorzitter Carola Groenen: “Het is onderdeel van de KNOV-visie om voor elke zwangere zoveel mogelijk één verloskundig gezicht te hebben en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit is essentieel voor een geboorte met zo min mogelijk onnodige ingrepen en doorverwijzingen wat goed is voor de kwaliteit van zorg en ook nog eens kostenbesparend is. Bovendien draagt dit bij aan een gevoel van zeggenschap en meer werkplezier in het veld. Iets wat niet alleen onze beroepsgroep wil, maar bijvoorbeeld ook de huisartsen.”

Handvatten

Het Nivel-rapport geeft op genoemde thema's goede handvatten om het gesprek als SOV en KNOV met het ministerie van VWS aan te gaan voor een passende verhoging van het aantal opleidingsplekken. Hiervoor is  onder andere belangrijk dat het aantal stageplaatsen uitgebreid wordt, vooral in de klinische setting. De gezamenlijke campagne ‘1 VIO extra’ is onlangs gestart om dit te stimuleren. Daarnaast zal minder vroegtijdige uitstroom uit het beroep en duurzame inzetbaarheid een bijdrage moeten leveren aan voldoende capaciteit de komende jaren, zodat iedere zwangere de juiste zorg krijgt op welke plek dan ook. Het KNOV-project ‘Support startende verloskundige’ gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Door: Nationale Zorggids