Normal_pvda_martin_van_rijn

De premie van de AWBZ gaat niet omlaag. Ook niet als een groot deel van de langdurige zorg wordt overgeheveld naar gemeenten en burgers of de zorgverzekeringswet, zegt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Dit meldt Skipr.

Van Rijn vindt het al een prestatie als het lukt om de premie voor de bijzondere ziektekosten gelijk te houden, want die is niet kostendekkend. “We moeten veel geld uit de rijksbijdragen overhevelen naar de AWBZ. Als we erin slagen de groei wat af te remmen, wordt de premie hoogstens iets kostendekkender,” zegt Van Rijn in een interview met Skipr magazine.

De overheid bezuinigt op de langdurige zorg waardoor sommige verzorgingshuizen moeten sluiten. Volgens Van Rijn is het beleid er niet op gericht dat instellingen falliet gaan maar is dat niet altijd te vermijden. “We proberen met elkaar een zachte landing te maken. Daarbij staat de continuïteit van de zorg centraal, dus het belang van de patiënt en niet noodzakerlijkerwijs de continuïteit van de instelling.”

De zogeheten kern-AWBZ zal gaan gelden voor ongeveer 200.000 mensen in Nederland die permanente zorg nodig hebben. Volgens Van Rijn is het niet per se noodzakelijk dat deze langdurige zorg in een verpleeghuis geboden wordt. Volgens de staatsecretaris moet ook gedacht worden aan zelfstandig wonen met intensieve zorg vanuit een instelling of vanuit het persoonsgebonden budget. Wel wijst hij ongebreidelde plannenmakerij voor zorg aan huis af. “Gemeenten kunnen niet steeds het wiel uitvinden. Leer van anderen, ga niet op eigen houtje experimenteren.”

© Nationale Zorggids