Normal_zorg_rolstoelen

De deelname aan de samenleving van ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is tussen 2008 en 2012 over het algemeen gelijk gebleven. Op twee vlakken is wel beweging te zien. Meer ouderen en mensen met een beperking zijn vrijwilligerswerk gaan doen terwijl het gebruik van buurtvoorzieningen juist is afgenomen. Opmerkelijk is de toenemende eenzaamheid onder met name mensen met een lichamelijke beperking. Dit meldt Medical Facts.

In 2012 is de participatie in de samenleving van mensen met een lichamelijek of verstandelijke beperking nog steeds minder dan van de algemene bevolking. De mate van participatie is bovendien sterk afhankelijk van de ernst van de beperking. Een substantiële groep voelt de behoefte meer te doen. Die behoefte wordt steeds vaker gerealiseerd in het doen van vrijwilligerswerk. In 2009 deed 19 procent van de mensen met een lichamelijke beperking vrijwilligerswerk. In 2012 is dat gestegen naar 27 procent. Ook ouderen zijn meer vrijwilligerswerk gaan doen. Van 39 procent in 2009 naar 52 procent in 2012.

Dat blijkt uit de participatiemonitor van onderzoeksbureau NIVEL in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Uit dit onderzoek blijkt ook dat minder mensen gebruikmaken van buurtvoorzieningen. Deze trend is te verklaren doordat mensen veel meer zaken regelen via internet omdat steeds meer voorzieningen als bankfilialen en postagentschappen verdwijnen.

Een opmerkelijke constaring uit het onderzoek is de toename van eenzaamheid onder mensen met een lichamelijke beperking. Deze groep voelt zich al vaker eenzaam dan de algemene bevolking. In de algemene bevolking voelt bijna één op de tien mensen zich sterk eenzaam. Van de mensen met een lichamelijke beperking voelt 17 procent zich sterk eenzaam en van de mensen met een ernstige lichamelijke beperking zelfs 28 procent. Ouderen daarentegen voelen zich iets minder vaak sterk eenzaam in vergelijking met de algemene bevolking.

© Nationale Zorggids