Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden komen steeds vaker situaties tegen waarin patiënten bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Daarom werken de artsenorganisatie KNMG en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) aan een handreiking voor het voorbereiden en begeleiden van deze groep patiënten. Dat meldt Nursing.

KNMG en V&VN presenteren vandaag een concepthandreiking, waarop artsen, verpleegkundigen en verzorgenden nog kunnen reageren. De KNMG verwacht met deze handreiking te voorzien in een behoefte van medewerkers in de zorg, omdat zij naar alle waarschijnlijkheid meer dan voorheen geconfronteerd zullen worden met patiënten die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Dit betreft met name oudere patiënten, die, mede als gevolg van de maatschappelijke discussie over het zelfgekozen levenseinde, vaker vragen zullen stellen aan hun arts over voltooid leven, lijden aan het leven en bewust afzien van eten en drinken.

De handreiking besteedt aandacht aan de beweegredenen van patiënten om hun levenseinde  bespoedigen en de gevolgen hiervan voor de patiënt en diens naasten. Verder wordt ingegaan op de palliatieve zorg en begeleiding die van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden verwacht kan worden.

In de handreiking staat voorop dat een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, recht heeft op adequate zorg. Bij sommige artsen en andere hulpverleners leidt de keuze van de patiënt om af te zien van eten en drinken tot gewetensbezwaren. Volgens de handreiking mogen zij de zorg overdragen aan een collega, maar moeten wel als een goed hulpverlener passende zorg blijven verlenen die hoort bij bewust afzien van eten en drinken tot het moment van overdracht.

© Nationale Zorggids