Logo_nivel-logo

Na het volgen van een e-learning cursus over delier blijken verpleegkundigen beter in staat om adequate zorg te leveren aan patiënten met acute verwardheid, ook wel bekend als delier. Dat meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Na de cursus blijken verpleegkundigen vaker gebruik te maken van een screeningsinstrument om patiënten met een hoog risico op delier te identificeren en ook gaan ze vaker over tot het nemen van vervolgstappen, wanneer dat nodig is.

Eén op de vier oudere patiënten (65 jaar of ouder) wordt tijdens een opname in het ziekenhuis getroffen door delier. Hierdoor moeten ze vaak langer in het ziekenhuis blijven en neemt de kans op overlijden toe. Delier is een plotselinge verwardheid, die zich uit in bijvoorbeeld achterdocht, hallucinaties of onrustig bewegen. De verwardheid is een bijverschijnsel van een lichamelijke ziekte, een operatie of uitdroging. Het komt nogal eens voor dat artsen en verpleegkundigen delier niet herkennen of het veronachtzamen. Een e-learning cursus voor verpleegkundigen blijkt de kwaliteit van de zorg voor oudere patiënten met een mogelijk risico op delier te verbeteren. Voordat de verpleegkundigen de e-learning cursus delier hadden gevolgd, screenden ze de helft van de patiënten op risico op delier, na de cursus was dat ruim 15 procent meer.

De e-learning cursus in kwestie is ontwikkeld door Noordhoff Health en sluit aan op het ‘Kwetsbare ouderen’ programma, een van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ in de Nederlandse ziekenhuizen. De cursus werd door het NIVEL getest in 18 ziekenhuizen. De ziekenhuisopnames van in totaal 3273 oudere patiënten zijn erin meegenomen.

© Nationale Zorggids