Normal_ict_internet_modem_router_computer

Schippers en Van Rijn gaan met zorgpartijen aan de slag om ervoor te zorgen dat bewezen toepassingen van e-health daadwerkelijk van de grond komen. Hiervoor hebben zij drie ambities opgesteld. Een brede toepassing van nieuwe technologieën waar mensen veel baat bij hebben blijft momenteel vaak achter. Dit staat in hun brief ‘e-health en zorgverbetering’ die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Met behulp van nieuwe technologieën wordt de communicatie tussen zorgverlener en de patiënt (op afstand) makkelijker, waardoor de zorg meer en beter rondom de patiënt kan worden georganiseerd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat dergelijke toepassingen worden ingezet op het moment wanneer de zorgaanbieder en patiënt dit samen zinvol vinden. Dit sluit aan bij de wens van velen om meer regie over hun eigen leven te kunnen voeren, of ze nu gezond zijn, een beperking of een (chronische) aandoening hebben.
 
Schippers en Van Rijn stellen dat door meer technologie er meer ruimte komt voor de menselijke kant van de zorg. Zorgverleners krijgen meer tijd voor persoonlijke aandacht en een luisterend oor. Beide bewindslieden hebben in samenspraak met allerlei partijen uit de zorg drie ambities geformuleerd om via e-health de kwaliteit van leven te verhogen: 
  1. Binnen 5 jaar heeft 80 procent van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent. 
  2. Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75 procent die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, vaak  in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.
  3. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.
Er worden in de komende periode afspraken gemaakt hoe de informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen kan worden bevorderd en is er in de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg, de aanspraak wijkverpleging, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning ruimte om e-health in te zetten als onderdeel van zorg en ondersteuning. Daarnaast wordt er meer in gezet op kennisdeling en komt er ruimte voor nieuwe initiatieven.
 
© Nationale Zorggids