Logo_001_logo-sn-2012

De Inspectie SZW constateert dat aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (psa) in de zorg nodig blijft. Hoewel de aanpak van de werkdruk is verbeterd, is het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie toegenomen. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psa 50% van het arbeidsgerelateerde verzuim.

Psa
Onder psa wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie SZW bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd. Het betrof instellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. De aanpak van de werkdruk binnen de zorg is verbeterd. 20% van de bezochte instellingen in 2012 had voldoende maatregelen getroffen om werkdruk te voorkomen, terwijl bij de laatste inspectie ruim de helft van de instellingen dit had gedaan. De jeugdzorg laat de grootste vooruitgang zien van 14% naar 60%. Bij instellingen die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie is het beeld slechter.
 
Aandacht voor agressie
In 2012 werden bij 40% van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit gestegen tot 60%. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg, en neemt de zorgzwaarte voor de werknemer toe. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar veelal nog niet op aangepast. Daarnaast wordt voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel ingezet, met over het algemeen minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen.
Een belangrijk aandachtspunt voor de instellingen is om meer aan voorlichting en training te doen.
 
Vervolgactiviteiten
Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW gaan de komende 4 jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van psa. De Inspectie inspecteert dit jaar nog op psa bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra. 
 
© Nationale Zorggids