Logo_logo_igz

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Jaarbeeld 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De organisatie en het toezicht zijn in 2014 veranderd om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de zorg en bij de eisen die de samenleving stelt aan een moderne toezichthouder. Mensgerichte zorg vraagt immers om mensgericht toezicht. Dat meldt IGZ. 

In 2014 zette de inspectie haar koers voort om effectiever toezicht te houden en dat te doen vanuit het perspectief van de mensen die zorg krijgen of daarbij betrokken zijn. De inspectie stimuleerde zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg om mensen die een klacht indienden, beter te betrekken bij de afhandeling daarvan.

De inspectie ontwikkelde nieuwe toezichtmethoden om het perspectief van de mens die zorg ontvangt een belangrijker plaats te geven in het inspectieoordeel. Zo werd in de gehandicaptenzorg uitvoeriger met cliënten en hun vertegenwoordigers gesproken en in verpleeghuizen voor mensen met dementie werd de daadwerkelijk geleverde zorg en de reactie van de cliënt daarop door inspecteurs geobserveerd.

Voor de langdurige zorg thuis ontwikkelde de inspectie een methode om, vanuit het oogpunt van de cliënt die thuis zorg krijgt, te toetsen of de samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners en mantelzorgers veilig en cliëntgericht is. De vraag ‘Is dit de zorg die je jouw eigen familie en naasten gunt?’ krijgt door de nieuwe toezichtmethoden daadwerkelijk een plek in het toezicht.

Het Jaarbeeld 2014 is hier te vinden. 

© Nationale Zorggids