Logo_rk

Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Het is onzeker of het kabinet hierdoor een bezuiniging van 0,5 miljard euro op de langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Dat meldt De Rekenkamer. 

Dit blijkt uit het onderzoek 'Regionale verschillen in de langdurige zorg - Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken' dat de Algemene Rekenkamer op 9 juni 2015 publiceert. Dit onderzoek is uitgevoerd met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gaat over de via de overheid gefinancierde zorg die ruim 582.000 Nederlanders ontvangen.

Nadere analyse wijst uit dat de kwaliteit van het zorgaanbod en de mate van samenwerking in een regio tussen mantelzorgers, huisarts en andere zorgaanbieders ook factoren zijn die een rol spelen in de mate waarin langdurige zorg gebruikt wordt. Maar hierover zijn onvoldoende goede gegevens beschikbaar om vast te stellen hoe doelmatig de zorg in een regio georganiseerd is. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer biedt wel aanknopingspunten, vandaar de aanbeveling aan de minister om vervolgonderzoek uit te laten voeren. De Algemene Rekenkamer benadrukt daarnaast het belang van de beschikbaarheid van actuele en kwalitatief goede (open) data.

Het voornemen van de minister om vanaf 2017 0,5 miljard euro structureel te besparen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken maakt deel uit van de hervorming van de hele langdurige zorg met een voorziene besparing van 3,5 miljard euro. De minister begroot voor dit jaar 19,5 miljard euro uit te geven via de Wet langdurige zorg.

De Algemene Rekenkamer kenschetst de onderbouwing voor de 0,5 miljard euro als onvoldoende en de minister heeft dan onvoldoende handvatten om de besparing te realiseren. Zeker nu sinds 2015 het kabinet de langdurige zorg hervormt. Bij deze hervorming wordt maatwerk gestimuleerd, maar dat kan ook leiden tot juist grotere verschillen in het gebruik van zorgvoorzieningen tussen regio's. Omdat ook gemeenten en andere instanties een rol krijgen. Dit maakt het vraagstuk van zo doelmatig mogelijke langdurige zorg complexer. 

© Nationale Zorggids