Normal_van_rijn

Mantelzorgers moeten zo min mogelijk problemen ondervinden bij het verlenen van zorg aan hun dierbaren. Daarom moeten zij door de gemeenten beter worden betrokken bij het organiseren van de zorg en volledig op de hoogte worden gebracht van mogelijkheden die er zijn tot ondersteuning.

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in zijn voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer. Van Rijn: "Mantelzorg is soms heel zwaar. Daarom moeten we  alles uit de kast halen om het voor hen iets makkelijker te maken. Dat begint met goed informeren over alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning die er zijn in een gemeente. Maar ook zorgen dat mantelzorgers altijd een volwaardige plek aan tafel hebben als het gaat over de zorg voor hun dierbaren, of dat nu thuis of in een instelling is."

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. De signalen van mantelzorgers die - bijvoorbeeld bij Mezzo - binnenkomen, benadrukken het belang van toegankelijke respijtzorg. Daarom heeft de staatssecretaris met Mezzo afgesproken de bestaande respijtwijzer te verbeteren. Mantelzorgers krijgen op die op een eenvoudige manier zicht op de respijtmogelijkheden die er in hun omgeving zijn.

Het ministerie van VWS helpt samen met de VNG gemeenten bij het betrekken van mantelzorgers bij de organisatie van de zorg voor hun dierbaren. Gemeenten geven daarbij zelf aan waar hun knelpunten zitten en waar zij hulp bij nodig hebben. De VNG heeft in kaart gebracht dat gemeenten goed op weg zijn met het betrekken van mantelzorgers bij het aanbieden van zorg, maar dat het altijd beter kan. Daarom heeft Van Rijn wethouders opgeroepen mantelzorgers te betrekken en te informeren over de ondersteuning die voor hen beschikbaar is. Mezzo heeft daarnaast zes regionale adviseurs die in het land actief zijn en gemeenten gevraagd en ongevraagd advies geven.

Het kabinet verruimt per 1 juli het zorgverlof. Dan is het ook mogelijk om vrij te nemen om voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Een publiekscampagne om mensen hierover te informeren is in volle gang.

© Nationale Zorggids