Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) te bezoeken. Hiervan worden 543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent van deze SEH-opnames gaat het om noodzakelijke medisch specialistische zorg. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Dat meldt ActiZ.

Het gaat hier om bijvoorbeeld om ouderen die eenzaam of neerslachtig zijn, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV), kunnen onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden. En in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard euro) voorkomen.

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak, omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak. 

Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg. Preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleegkundigen, huisartsen en het sociale domein voorkomen bijvoorbeeld ziekenhuisbelasting en complicaties bij zieken en kwetsbare ouderen.

Door de huisarts te ontlasten door bijvoorbeeld extra inzet van een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee wordt tevens voorkomen dat ouderen onnodig verplaatst worden. ActiZ benadrukt dat niet alle ziekenhuisopnames zijn te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee.

De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.

Door: Redactie Nationale Zorggids