Logo_vilans_hulpmiddelenwijzer

Ruim 1 miljoen mensen in ons land lijden aan incontinentie van blaas en/of darmen: ongewild verlies van urine en/of ontlasting, plasproblemen, chronische obstipatie. Zij zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen. Gebruik van het juiste hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie of huidbeschadiging dan geminimaliseerd. Dat meldt Vilans. 

Sinds zomer 2017 zijn in het Register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg voor deze patiënten moet voldoen: het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Dit Kwaliteitskader is opgesteld door de veldpartijen en geeft onder meer aan dat goede hulpmiddelenzorg inhoudt dat patiënten en voorschrijvers gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen is dan essentieel.

Vanaf nu is goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen beschikbaar in de Vilans Hulpmiddelenwijzer: www.hulpmiddelenwijzer.nl/continentie. Dit nieuwe onderdeel van de Hulpmiddelenwijzer gaat in op vragen als: Wat is (in)continentie? Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke hulpmiddelenzorg nodig is? Welke continentiehulpmiddelen zijn er? Wat wordt wel en niet vergoed? De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, en is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De website biedt de bezoekers onafhankelijke, actuele en gevalideerde informatie over hulpmiddelen, eHealth-toepassingen en apps. 

Door: Redactie Nationale Zorggids