Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Cliënten blijven langer thuis wonen en ook wordt de zorg steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorgorganisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De IGJ heeft haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader. Dit aangepaste toetsingskader geldt vanaf vandaag. Dit meldt de inspectie.

Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader wijkverpleging en het addendum op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, is het toezicht op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo is er meer oog voor het zorgnetwerk rondom een cliënt en wordt getoetst of de zorg wordt gegeven vanuit een vast team en of de wijkverpleging deelneemt aan het lokale zorgnetwerk.

Eendaags bezoek

Een andere belangrijke verandering is dat een toezichtbezoek niet standaard twee dagen is, maar nu ook een eendaags bezoek kan zijn en dat de invulling van het bezoek aanpast is aan het type organisatie. IGJ geeft nog steeds aan het eind van het bezoek een terugkoppeling van de bevindingen zodat zorgverleners direct met de verbetermaatregelen aan de slag kunnen.

Wijze van toezicht

Het toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wetten, richtlijnen en beroepsnormen. Bij de keuze van de normen is ook gekeken naar wat betrokken partijen zoals beroepsgroepen, branche-organisatie(s) en cliëntvertegenwoordigers belangrijk vinden. Het cliëntenperspectief is het uitgangspunt van het toezicht. Daarnaast kijkt IGJ naar de thema’s Integrale zorg, Veilige zorg thuis, Professionele autonomie wijkverpleegkundige en Sturen op kwaliteit.

Tijdens een toezichtbezoek lopen de inspecteurs mee met bestaande zorgroutes en spreken zij met cliënten, naasten en zorgverleners. Daarnaast worden zorgdossiers ingezien. Daarbij wordt steeds getoetst op basis van het toetsingskader.

Door: Nationale Zorggids