Normal_tweede_kamer

De Tweede Kamer bespreekt een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarmee een vast abonnementstarief wordt ingevoerd. Mensen die gebruikmaken van een Wmo-voorziening, zoals huishoudelijke hulp of individuele begeleiding, betalen voortaan een abonnementstarief van 19 euro per maand, onafhankelijk van hun inkomen en vermogen. Met dit voorstel wil minister De Jonge van Volksgezondheid de stapeling van zorgkosten verminderen en de uitvoering vereenvoudigen. Dit meldt Tweede Kamer.

Hermans (VVD) is blij met het voorstel: het verlaagt de zorgkosten van vooral mensen met middeninkomens flink en maakt de uitvoering een stuk simpeler. Het voorstel is goed nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van de Wmo, vindt ook Segers (ChristenUnie). Het kan volgens hem voor huishoudens een forse vermindering van de zorgkosten inhouden.

Door de invoering van het abonnementstarief zullen meer cliënten gebruik kunnen maken van Wmo-voorzieningen. Positief, vinden Bergkamp (D66) en Ellemeet (GroenLinks), want een goede toegankelijkheid tot Wmo-voorzieningen kan voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op duurdere zorg.

Maar er zitten ook nadelen aan het voorstel, zegt Van der Staaij (SGP). Zo kan het lage tarief een aanzuigende werking hebben. En dat kan gevolgen hebben voor de gemeenten, die de Wmo uitvoeren. Ze kunnen in financiële problemen raken en mogelijk gaan beknibbelen op de hulp die voor het tarief wordt geboden.

Gevolgen voor de zorg

Als mensen meer zorg nodig hebben, gaan ze van de Wmo, een gemeentelijke verantwoordelijkheid, over naar de Wet langdurige zorg, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Geleijnse (50PLUS) vreest dat mensen soms langer zullen afzien van intensievere zorg, omdat de eigen bijdrage voor Wlz-zorg veel hoger is dan voor Wmo-zorg.

Financiële compensatie

De tekorten bij de Wmo lopen op, constateert Hijink (SP), en ook voor de uitvoering van dit wetsvoorstel krijgen de gemeenten onvoldoende budget van het Rijk. Onfatsoenlijk, meent de SP'er. Daarom pleit hij met Ellemeet (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kerstens (PvdA), Agema (PVV) en Geleijnse (50PLUS) voor volledige compensatie van gemeenten voor de financiële gevolgen van het voorstel. Als gemeenten door het abonnementstarief in de problemen komen, zijn meerdere oplossingen mogelijk, zegt Segers (ChristenUnie), maar "bijpassen is niet uitgesloten".

De minister zal op een later moment reageren op de inbreng van de Kamer.