Normal_normal_oudere_dementie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekent de zorgautoriteit voor 2020 een tekort van 342 miljoen euro. Maar als de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meegenomen wordt in de berekening loopt het tekort op naar 475 miljoen euro. Dit meldt de NZa.

Elk jaar maakt de NZa op verschillende momenten een prognose van de kosten in de langdurige zorg, op verzoek van de minister van Volksgezondheid. De minister heeft de NZa gevraagd om naast de gebruikelijke adviezen in mei en augustus, in januari reeds een eerste prognose op te stellen over de ontwikkelingen in het de langdurige zorg. Deze prognose kan daarmee betrokken worden bij de voorjaarsbesluitvorming.

Berekening van budget langdurige zorg

De basis voor deze berekening vormen de declaraties en de indicaties die zijn afgegeven aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Aan het begin van het kalenderjaar zijn de berekeningen nog erg onzeker. Naar mate het jaar vordert krijgt de NZa meer gegevens en is het verloop van de kostenontwikkeling beter inschatten. De minister besluit over de daadwerkelijke omvang van het budgettair kader in de langdurige zorg.

Indicaties langdurige zorg stijgen flink

Vanaf november 2018 tot eind vorig jaar is het aantal indicaties voor langdurige zorg met 3,4 procent gestegen. Het CIZ ziet vooral het aantal mensen dat verpleging en verzorging nodig heeft stijgen (5 procent).

De verwachte tekorten in de verpleeghuiszorg zijn voor de NZa mede aanleiding om te onderzoeken of en hoe zorgkantoren meer doelmatigheid in de langdurige zorg  kunnen bereiken. Dit inzicht wil de NZa vervolgens gebruiken om gerichter en effectiever toe te zien op het sturen op doelmatigheid door zorgkantoren. De zorgautoriteit blijft de ontwikkelingen van het budgettair kader in de langdurige zorg monitoren en informeren de minister hierover.

Door: Nationale Zorggids