NZa: 'Stijging uitgaven langdurige zorg nog onzeker'

Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar waarschijnlijk te krap. Dat komt voornamelijk doordat de corona-uitbrak zorgaanbieders in de langdurige zorg meer hebben uitgegeven om de zorg te kunnen blijven leveren. Vanwege alle onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt en mogelijk nog met zich mee gaat brengen en de te verwachten meerkosten, adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om de 125 miljoen aan beschikbare herverdelingsmiddelen in te zetten. Dit meldt de NZa. 

Meer kosten door corona

De NZa verwacht dat ook in de toekomst meer zal worden uitgegeven door corona. Dit zijn de meerkosten voor de vervangende zorg. Het gaat dan om verplaatsing naar zorg thuis voor mensen die niet in het verpleeghuis wonen en vervangende dagbesteding op de woonlocatie vanwege sluiting van de extramurale dagbesteding. Deze meerkosten zijn hoger dan de minderkosten die de NZa berekent omdat er door de coronamaatregelen minder mensen zijn opgenomen in een verpleeghuis.

Omzetderving

Minister De Jonge heeft de NZa ook gevraagd om in ons augustusadvies 2020 een raming op te nemen van de omvang van de (compensatie van de) omzetderving voor zorg in natura en de extra kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget. De Zorgautoriteit raamt voor de omzetderving een bedrag van ruim 300 miljoen euro. Vrijwel dit gehele bedrag heeft betrekking op de periode tot 1 september 2020, en kan binnen het beschikbare kader gecompenseerd worden.

Daar bovenop komen de extra kosten die zorgaanbieders gemaakt hebben om de zorg veilig en verantwoord te kunnen leveren. Deze vallen buiten de contracteerruimte en worden vergoed op basis van gerealiseerde kosten. Die zullen volgens een voorlopige berekening van de zorgkantoren 1 tot 2 procent van de totaal gedeclareerde kosten bedragen.

Door: Nationale Zorggids