Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

Voor kwetsbare patiënten die thuis wonen, is er specialistische zorg aan huis beschikbaar: de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Deze zorg wordt bijvoorbeeld geboden door de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicaptenzorg of de gedragswetenschapper. Uit de monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inkoop van deze zorg op gang komt, maar er zijn ook punten die beter kunnen in de volgende jaren. Dit meldt de NZa. 

 

De NZa ziet dat de inkoop en contractering van gzsp voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders nieuw was. Dit leverde een aantal discussiepunten op, voornamelijk over de voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt bij het aangaan van een contract. In de Monitor contractering gzsp 2021 benoemt de autoriteit verschillende mogelijkheden om de inkoop van gzsp te verbeteren. 

De NZa ziet voor de komende jaren vooral kansen om gzsp meer in samenhang te leveren met zorgaanbieders uit andere zorgsectoren. Hiervoor is meer bekendheid nodig van de inhoud van deze zorg bij patiënten en hun mantelzorgers, maar ook bij andere zorgaanbieders, verwijzers en zorgverzekeraars. Gzsp moet ook meer opgenomen worden in de regioplannen. Tenslotte zou het helpen als zorgverzekeraars gzsp in samenhang met andere zorgvormen inkopen en meenemen bij de ontwikkeling van (regionale) samenwerking.

Personeelstekorten belemmeren goede positionering gzsp

Om gzsp beter te positioneren in de eerstelijnszorg, zijn voldoende beschikbare zorgverleners nodig. Op dit moment zijn er tekorten aan onder andere specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en gz-psychologen. Dit speelt zowel in de regio als op landelijk niveau.

Aanbevelingen voor acties

In 2021 moeten partijen gezamenlijk in de gaten houden of patiënten die in zorg waren tijdens de subsidieregeling, hun zorg kunnen blijven ontvangen. Om het contracteerproces voor 2022 vloeiender te laten verlopen, raden we aan om hier op tijd mee te starten.

Om de ambitie van gzsp waar te maken, is het daarnaast nodig dat bij de contractering meer afspraken worden gemaakt over de samenwerking met andere aanbieders en andere vormen van zorg, meer inzicht in de inhoud en kwaliteit van gzsp beschikbaar komt, beter bekend wordt wat gzsp inhoudt en er een aanpak komt voor het arbeidsmarkttekort in de gzsp.

Door: Nationale Zorggids