'Een beschaafd land moet de regie bij het levenseinde anders organiseren'

Voor de rechtbank in Den Haag is maandag een zaak begonnen over het recht op regie bij het eigen levenseinde, en de hulp van anderen daarbij, na een als voltooid beschouwd leven. De zaak is tegen de Staat aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De Staat zou, althans in de visie van CLW, de burgers van Nederland het recht op die regie onrechtmatig onthouden. Het zou "in een beschaafd land anders georganiseerd moeten worden", aldus de eisende partij bij aanvang.

CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat "een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven" en dat "geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is".

De coöperatie kan zich er niet bij neerleggen dat de Nederlandse Staat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt en mensen die hun leven voltooid vinden de middelen "onthoudt" om het op de door hen gewenste manier te beëindigen. Dat regels nodig zijn, snapt CLW, en de middelen "hoeven niet bij de DA op het schap te liggen", maar ze bevinden zich nu volgens de club veel te veel achter slot en grendel, in de medicijnkast van dokters en apothekers. Ook worden naasten onnodig gecriminaliseerd, vindt de organisatie.

Evenwicht

De Staat zei aan het begin van de behandeling dat de huidige wetgeving juist voorziet in een evenwicht tussen de plicht om het menselijk leven te beschermen en de "persoonlijke autonomie" bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar CLW betoogde onder meer dat mensen zelf de zin en kwaliteit van hun leven kunnen beoordelen en moeten kunnen kiezen voor bewuste, gewilde levensbeëindiging. Nu zijn ze afhankelijk van het oordeel van artsen en de euthanasiewet, terwijl de wens om zelf te beschikken "een niet onaanzienlijke groep die niet genegeerd mag worden" aangaat.

Volgens de organisatie lijden veel mensen onder het idee dat ze hun leven niet altijd op een zelf gekozen wijze kunnen stoppen. 29 van hen zijn partij in het proces. Het gaat niet om mensen voor wie de kwestie acuut is, zegt CLW.

Door: ANP