Hoe ziet de toekomst van ouderen in de provincie Utrecht eruit?

Het aantal 65-plussers in de provincie groeit de komende jaren sterk; van 236.000 in 2021 naar 355.000 in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht. Een -naar verhouding- steeds kleinere groep 65-minners zal een steeds grotere groep ouderen moeten ondersteunen. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit? Nieuw onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rijtje en benoemt een aantal grote zorgpunten. Dit meldt de provincie Utrecht. 

Er is volgens onderzoeker Ingrid van Lieshout echter niet alleen reden tot bezorgdheid als we naar 2040 kijken: “Gelukkig is het al lang niet meer zo dat de leeftijd van 65 jaar, zoals vroeger, het kantelpunt is waarop het spreekwoordelijke achter de geraniums zitten begint."

Beschikbaarheid van woningen voor ouderen

De grote vraag is of er in de toekomst voldoende woningen beschikbaar zijn voor ouderen. Prognoses wijzen op dit moment uit dat 12 procent van de woningen van 75-plussers in de provincie in 2040 niet geschikt zal zijn voor ouderenbewoning. Ook de doorstromingsmogelijkheden voor ouderen stagneert vanwege de krapte op de woningmarkt. Tot slot wordt een explosieve stijging verwacht van het aantal ouderen dat intramurale zorg nodig heeft waardoor er een verdubbeling van het huidige aantal verpleegplekken nodig is.

Spagaat

In 2040 is een kwart van de bevolking in de provincie Utrecht 65 jaar of ouder, en deze groep zal naar verhouding steeds meer zorg nodig hebben terwijl het aandeel jongere volwassenen (die professioneel of informeel zorg kunnen verlenen) juist sterk afneemt. Dit gaat leiden tot een spagaat op zorggebied. Zo zal de druk op mantelzorg toenemen en kan niet verwacht worden dat de zorgtechnologie alles opvangt. Er ontstaan dan risico’s op tweedeling bij mensen die zorg nodig hebben. Degenen met meer financiële middelen zullen beter in staat zijn kwalitatief goede zorg te krijgen, bijvoorbeeld door particuliere inkoop, dan degenen die hier niet over beschikken.

Toename van mensen met dementie

Er wordt een grote toename verwacht van het aantal mensen met dementie. In de provincie Utrecht zijn er in 2040 naar schatting 38.000 mensen met deze ziekte. Er zijn inmiddels vanuit de rijksoverheid initiatieven gestart voor het ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving. Er moet daarom rekening mee moeten houden dat geheugenproblematiek zich op verschillende terreinen van het openbare leven zal manifesteren.

Verschillen tussen gemeenten vaak groter dan gedacht

Wie denkt dat problemen van ouderen op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid, eenzaamheid en armoede over alle gemeenten gelijk verspreid zijn, komt verkeerd uit. Er zijn grote verschillen te vinden tussen gemeenten waar het de positie van ouderen betreft. Zo is in de gemeente Utrecht 13 procent van de 65-plussers ernstig eenzaam. In de gemeente Eemnes gaat het om 4 procent.

Door: Nationale Zorggids