Normal_portemonnee_geld

Donderdag 28 maart bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel om het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren in te voeren. Dit jaar is dat nog tijdelijk geregeld met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het abonnementstarief is een maximum van 17,50 euro per vier weken aan eigen bijdragen voor hulp- en ondersteuning vanuit de gemeente. De wettelijke invoering van het tarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod, aldus Ieder(in). 

De stapeling van zorgkosten is een groot probleem voor mensen met een beperking, chronische ziekte en veel senioren. Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en LOC constateren al langere tijd  dat zorg/ondersteuningskosten onbetaalbaar worden, terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn wegbezuinigd.

Positief over wetsvoorstel voor invoering abonnementstarief

De organisaties zijn positief over het wetsvoorstel voor de invoering van het abonnementstarief. Wel benadrukken ze dat dit niet mag leiden tot verslechtering van het zorgaanbod of financiële achteruitgang voor lagere inkomens. Ze vinden dat het kabinet scherp in de gaten moet houden of gemeenten het abonnementstarief goed uitvoeren, zonder dat minder of slechtere zorg wordt geboden en zonder dat verschuiving van eigen bijdragen plaatsvindt. De organisaties vragen de Tweede Kamer en de minister om meer zekerheden op een aantal punten.

“De (minima)regelingen voor lagere inkomens moeten volledig overeind blijven. De lagere eigen bijdragen voor middeninkomens mogen er niet toe leiden dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten gaan betalen. De discussie tussen rijk en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.”

'Laat begeleiding, dagbesteding en respijtzorg onder tarief vallen'

Mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen maken vaak gebruik van begeleiding,  dagbesteding en respijtzorg. Voor het terugdringen van zorgkosten is het van groot belang dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat deze voorzieningen altijd onder het abonnementstarief vallen, juist als mensen langdurig op die zorg of ondersteuning moeten kunnen vertrouwen, aldus de organisaties.

Meer nodig

Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, is meer nodig dan alleen het abonnementstarief. In de brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties onder meer om een lagere eigen bijdrage en lagere aanvullende betalingen voor de Wet langdurige zorg. Daarnaast vragen ze aandacht voor het moeilijk op te brengen eigen risico zorgverzekering en de hoge woon- en leefkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Door: Nationale Zorggids