Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong

De Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met het wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen. Dit meldt de Eerste Kamer.

 

 

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel die de Wajong moet vereenvoudigen. Op verschillende onderdelen van de wet kwam veel kritiek, waarna er zeven moties werden ingediend. Over deze moties is vanmiddag gestemd met als uitkomst dat de wet is aangenomen.

Wat gaat er veranderen in de Wajong?

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten die ermee te maken hebben.
 
De Kamer voerde voor de stemming eerst nog een derde termijn van het debat met staatssecretaris Van Ark naar aanleiding van de brief die zij maandag 25 mei aan de Kamer stuurde. De Eerste Kamer had om de brief gevraagd waarin de staatssecretaris dieper in ging op enkele punten die uit het debat naar voren kwamen.
 
Een groot deel van de Kamer was tijdens het debat op 19 mei kritisch over onderdelen van het wetsvoorstel. Met name de (beperkte) duur van de zogenoemde garantieregeling bij het verlies van werk leidde tot kritiek in de Kamer. Daarnaast was er kritiek op het ontbreken van een toetsing vooraf aan het wetsvoorstel aan het VN-verdrag Handicap. Daarbij kwamen nog de zorgen over de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de groep werkende Wajongers.
 

Wajongers mogen er niet op achteruit gaan

De harmonisatie van de huidige drie Wajongregelingen tot één nieuwe werd door de meeste senatoren als positief omschreven. Dat betrof ook het uitblijven van een korting op de uitkering wanneer een Wajonger besluit een opleiding te volgen. In de huidige wetgeving gebeurt dat wel. Wel vroegen Kamerleden de garantie van de staatssecretaris dat geen enkele Wajonger er op achteruit zal gaan na harmonisatie.
 
Van de zeven indiende moties werden er vijf aanvaard, waaronder de motie van Van Pareren van FVD. In zijn motie verzocht hij de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren. 
 
Door: Nationale Zorggids