Plan voor inclusieve arbeidsmarkt

‘Investeer in het fundament van de arbeidsmarkt’. Deze oproep doet Cedris met het ‘bouwplan naar een inclusieve arbeidsmarkt’ dat is aangeboden aan de politieke partijen als input voor hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. "Met een stevige basis kunnen we ons ook in economische moeilijke tijden blijven inzetten voor een arbeidsmarkt met gelijke kansen voor mensen met en zonder beperkingen", aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. Deze basis is een publieke sociale infrastructuur met voldoende kennis en expertise waarop werkzoekenden, werknemers, maar ook werkgevers een beroep kunnen doen op begeleiding, ondersteuning en advies. Het draagt bij aan een duurzame arbeidsinzet voor iedereen en helpt kwetsbare werknemers die hun baan verliezen om snel weer aan het werk te komen. Dit meldt Cedris.

Herstel van de basis

De afgelopen jaren is dit fundament onvoldoende op waarde geschat en door bezuinigingen aangetast. Het herstel van deze basis is noodzakelijk om de arbeidsmarktkansen van mensen met een beperking te verbeteren. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de commissie Borstlap hebben eerder gewaarschuwd dat ingrijpen nodig is om te voorkomen dat de arbeidsmarkt voor groepen mensen onbereikbaar wordt of blijft.

Waarde van werk

Cedris ziet de bestaande kennis en ervaring binnen sociale werkbedrijven als het fundament voor de ontwikkeling en het aan het werk helpen en houden van kwetsbare mensen. Over het hele land verspreid zijn er sociale werkbedrijven. Vandaar uit worden werknemers direct geplaatst of gedetacheerd bij reguliere werkgevers. En als dat niet haalbaar is, wordt binnen of buiten het sociale werkbedrijf in een beschutte omgeving werk verricht.

Deze infrastructuur kan ook werknemers tijdelijk opvangen als het economisch of persoonlijk even tegenzit. Bijvoorbeeld door voor hen maatschappelijk waardevol werk te organiseren of in samenwerking met de marktsector her- of omscholing te bieden. Job Cohen: "We realiseren ons in deze tijd des te meer hoe waardevol werk is. Daarom is het belangrijk dat, als werk wegvalt, de verbinding met de arbeidsmarkt blijft bestaan. Voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking."

Drie bouwstenen

Het bouwplan bestaat naast een fundament uit drie bouwstenen:

  1. Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Mensen die zijn aangewezen op een beschermde werkplek, moeten toegang krijgen tot opleidingen die passen bij hun mogelijkheden, zodat ze zich verder kunnen bekwamen en eventueel kunnen doorgroeien naar een andere baan.
  2. Goede ondersteuning van werknemers bij reguliere werkgevers. Werknemers moeten kunnen rekenen op blijvende ondersteuning op de werkplek en aanspraak kunnen maken op scholing.
  3. Ondersteuning en ontzorging van werkgevers. Er moeten voldoende middelen en instrumenten beschikbaar zijn om werkgevers in staat te stellen mensen met een beperking in dienst te nemen. Te denken valt aan een no riskpolis, loonkostensubsidie, structurele beschikbaarheid van jobcoaching, de mogelijkheid om mensen gedetacheerd in dienst te nemen, etc.

Job Cohen: "Met dit plan komen er aan de basis van de arbeidsmarkt voldoende werkplekken, wordt (langdurige) uitval uit  het arbeidsproces voorkomen en krijgt iedereen toegang tot onderwijs en scholing. Dat is geen luxe maar noodzaak - want straks hebben de bedrijven iedereen weer nodig."

Door: Nationale Zorggids