Normal_overlijden__dood__sterfte

In 2021 overleden bijna 171.000 mensen. Dat zijn er 16.000 (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte verhoogd. De oversterfte bij mensen in de Wet langdurige zorg, zoals ouderenzorg en gehandicaptenzorg, was lager dan die in de overige bevolking. Vooral in Flevoland, Zeeland en Limburg stierven meer mensen dan verwacht. De levensverwachting in 2021 was ongeveer gelijk aan die in 2020. Dit meldt het CBS. 

Een jaar met oversterfte is niet ongewoon. De oversterfte in 2021 was wel iets hoger dan de oversterfte in 2020. Toen stierven 15.000 meer mensen dan verwacht. Ook was de oversterfte vorig jaar een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven, zoals 2015 en 2018. Ook een griepepidemie zorgt vaak voor oversterfte, maar die wordt meestal gevolgd door een periode met minder sterfte, waardoor de oversterfte op jaarbasis lager uitkomt.

Oversterfte in alle leeftijdsgroepen

In alle leeftijdsgroepen overleden meer mensen dan verwacht. Omdat er meer ouderen overleden, is ook de oversterfte in aantallen hoger dan onder jongere leeftijden. Ten opzichte van de verwachte sterfte was de oversterfte in de verschillende leeftijdsgroepen echter niet zo verschillend. De relatieve oversterfte was het laagst bij 90-plussers en het hoogst onder mensen van 65 tot 80 jaar.

Vergeleken met 2020 was de oversterfte hoger in de leeftijdsgroepen 50 tot 65 jaar en 65 tot 80 jaar. In die laatste groep overleden 6.500 meer mensen dan verwacht, tegen 5.500 in 2020. Bij 50- tot 65-jarigen was de relatieve oversterfte met 11 procent duidelijk hoger dan een jaar eerder. In 2021 overleden ruim 1.600 meer mensen dan verwacht in deze leeftijdsgroep, in 2020 waren dat er bijna 500.

Vooral meer mannen overleden dan verwacht

In 2021 overleden net iets meer mannen dan vrouwen. Normaal gesproken overlijden er juist meer vrouwen dan mannen omdat er meer oudere vrouwen zijn. De sterfte onder mannen was ruim 11 procent hoger dan verwacht, onder vrouwen 9 procent. In 2020 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Minder oversterfte bij Wlz-zorggebruikers

In 2021 overleden 63.000 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat waren er ruim 5.000 (9 procent) meer dan verwacht. Onder de overige bevolking overleden 108.000 mensen, wat een kleine 11.000 (11 procent) meer is dan verwacht. De Wlz-bevolking telt meer ouderen en meer vrouwen dan de overige bevolking.

De relatieve oversterfte onder Wlz-zorggebruikers was lager dan in 2020, onder de overige bevolking juist hoger.

Door: Nationale Zorggids