Ieder(in) doet voorstellen aan Tweede Kamer voor beter gehandicaptenbeleid

Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet verbeteren. Nog te vaak lopen zij op tegen knelpunten die hen hinderen bij zelfstandig leven en wonen. Te vaak zijn er belemmeringen die volwaardige deelname aan de samenleving in de weg staan. De inrichting van zorg en ondersteuning moet dringend beter gaan werken voor deze groepen, schrijft Ieder(in) in een brief aan de Kamerleden en nieuwe bewindslieden. Donderdag 21 april bespreekt de Kamer het gehandicaptenbeleid. Dit meldt Ieder(in).

De aanpak die Ieder(in) de Tweede Kamer aanreikt gaan onder meer uit één passend kader of wettelijke regeling voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Zij lopen nu totaal vast in het versnipperde en verkokerde zorg- en ondersteuningssysteem en de uitvoering hiervan. Eigen kracht en zelfredzaamheid worden volgens Ieder(in) overschat.

Apart kader

Het gaat om mensen die op meerdere levensterreinen en voor verschillende levensfases ondersteuning nodig hebben. Naast de zorgwetten, hebben zij bijvoorbeeld ook te maken met de Participatiewet of de Wet passend onderwijs. In de praktijk stuiten zij dan ook nog vaak op bureaucratie, wantrouwen en uitgangspunten die niet aansluiten op hun levenslange en levensbrede beperking. Ieder(in) wil dat er een gesprek wordt opgestart over een apart kader voor deze groep mensen en deze samen met hen te ontwikkelen. Dat kader regelt hun zorg en ondersteuning over de verschillende weten, regelingen en domeinen heen.

Verbeteringen in sociaal domein en zorgwetten

Bij de toegang tot zorg en ondersteuning zijn nog veel te vaak het systeem en de financiën doorslaggevend. Hierdoor wordt vaak geprobeerd mensen met complexere hulpvragen door te schuiven en gaat de voorkeur uit naar lichtere ondersteuningsvragen. In de praktijk worden kortlopende indicaties en beschikking afgegeven en wordt vooral bekeken welk aanbod en budget er al is, in plaats van wat echt nodig is voor mensen.

Naast een apart kader, ziet Ieder(in) de inrichting van een onafhankelijke beoordeling en het opstellen van landelijke normen en regels als de belangrijkste verbeteringen voor het sociaal domein.

Ook pleit de belangenvereniging voor één loket voor hulpmiddelen, een betere bestaanszekerheid voor mensen met een beperking en een landelijke integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een beperking treft. Lees hier de hele brief.

Door: Nationale Zorggids