Verbod op zwijgbeding in zorgovereenkomsten

Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van deze wetswijziging is dat er open en eerlijk gepraat kan worden over hoe zorg en ondersteuning verlopen, ook als er een fout wordt gemaakt of een incident is gebeurd. Dat meldt Ieder(in). 

Als iemand zorg ontvangt van een zorgaanbieder sluiten zij samen een overeenkomst af. In deze zorgovereenkomst staan afspraken over de zorg die wordt geleverd. In het verleden mocht er een zwijgbeding in een zorgovereenkomst staan. Als er dan een incident plaatsvond mocht je daar niet over praten met anderen. Er is sprake van een incident als er iets mis gaat in de zorg. Bijvoorbeeld als iemand de verkeerde medicijnen krijgt van een zorgverlener.

Wanneer de nieuwe wet ingaat is het verboden een zwijgbeding op te nemen in de zorgovereenkomst. Dat betekent dat de cliënt en de zorgaanbieder gewoon aan anderen mogen vertellen wat er mis is gegaan. Er mag nog wel een geheimhoudingsverklaring in de overeenkomst staan. Dat betekent dat bepaalde informatie niet met anderen mag worden gedeeld. Een geheimhoudingsverklaring kan bijvoorbeeld gelden voor teksten waarin namen worden genoemd.

Alleen voor nieuwe overeenkomsten

Het wetsvoorstel is van invloed op zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg (Jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen) en Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Het verbod op het zwijgbeding geldt alleen voor nieuwe zorgovereenkomsten. In al bestaande overeenkomsten kan nog wel een zwijgbeding staan. En dat geldt dan nog steeds. Dat kun je wel veranderen.

Manieren om oude afspraken over het zwijgbeding te veranderen

  • Er wordt een nieuwe zorgovereenkomst afgesloten. In een nieuwe zorgovereenkomst mag dan geen zwijgbeding meer staan.
  • De rechter kan een zwijgbeding ongeldig verklaren.

Door: Nationale Zorggids