Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

Zo’n 4 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder gaf in 2015 aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren. Van deze groep voelt zich een relatief klein deel ook daadwerkelijk geïsoleerd. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn 2012-2015’ van CBS.

CBS noemt een persoon objectief geïsoleerd als hij of zij geen wekelijks sociaal contact heeft met vrienden, familie of buren. Bij deze contacten gaat het om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, maar ook om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door het sturen van berichtjes.

Sinds 2012 ligt het percentage Nederlanders dat minder dan wekelijks sociaal contact heeft met familie, vrienden of buren en daarmee volgens voornoemde maatstaven objectief geïsoleerd is, op 4 procent. Een kleiner percentage van de mensen, iets meer dan 2 procent, zegt van zichzelf dat ze zich ook daadwerkelijk geïsoleerd voelen.

Verder is het aandeel Nederlanders dat geen wekelijks sociaal contact heeft met vrienden, familie of buren onder mensen met werk even groot als onder mensen zonder werk. Wel is het percentage mensen dat zich geïsoleerd voelt onder mensen zonder werk bijna twee keer zo groot als onder mensen met werk. Nederlanders die niemand hebben om persoonlijke kwesties mee te delen voelen zich in 28 procent van de gevallen geïsoleerd, dat percentage is hoger dan onder degenen die daarvoor wel bij iemand terecht kunnen. Van de groep die wel iemand heeft bij persoonlijke problemen zegt 2 procent zich alleen te voelen. Iets minder dan de helft (48 procent) van de mensen die zich geïsoleerd voelen, zegt gelukkig te zijn. Onder mensen die zich niet geïsoleerd voelen is dit bijna 90 procent. 

Bij de objectieve sociale isolatie is het verschil in geluk dat mensen ervaren kleiner. Van de Nederlanders die weinig sociale contacten hebben, zegt bijna driekwart dat ze gelukkig zijn. Van de mensen die wel regelmatige contacten onderhouden zegt ongeveer negen op de tien dat ze gelukkig zijn. Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld in welke mate geluksgevoelens het gevolg zijn van sociale contacten, of dat sociale contacten juist worden geïnitieerd doordat een persoon gelukkig is. Ook kan het zijn dat zowel geluksgevoelens en het hebben van sociale contacten deels het gevolg zijn van andere factoren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids