Normal_drukke_straat

Zorginstituut Nederland neemt bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’. Partijen bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut is een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individueel kwaliteitsstatuut. Vanaf 1 januari 2017 zijn ggz-aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut, toegespitst op de eigen situatie, te hebben.

Dynamisch model

Het Kwaliteitsstatuut is een dynamisch document dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt. In het bestuurlijk akkoord GGZ van juni 2018 hebben partijen in de ggz afgesproken om het statuut te herzien, met als doel de administratieve lasten terug te dringen en de wachttijden terug te dringen door door flexibiliteit en taakherschikking van beroepen. 

Doorzettingsmacht Regiebehandelaarschap

Belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsstatuut zijn de afspraken over het ‘regiebehandelaarschap’. Partijen hebben geen consensus bereikt over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op te pakken.

Betere informatie voor patiënten

Eind maart 2019 hebben partijen een aangepaste versie vastgesteld. Zij worden verzocht deze versie voor het Register aan te bieden, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is. Bij de aangepaste versie worden ook nieuwe formats opgenomen waarmee informatie voor patiënten en cliënten beschikbaar komt, over bij welke zorgaanbieder zij met hun zorgvraag terecht kunnen.

Door: Nationale Zorggids