Normal_logo_logo_emergis

Stichting Emergis heeft eerder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) twee verplichtingen opgelegd gekregen vanwege zogenoemde aanmerkelijke marktmacht. Het ging hierbij om een transparantieverplichting en een contracteerverplichting. De Nederlandse ggz maakt zich zorgen en vreest dat deze maatregel juist een negatieve impact heeft op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Dit meldt de Nederlandse ggz.

Volgens de Nederlandse ggz baseert de zorgautoriteit de maatregelen op de aanname dat Emergis onafhankelijk kan opereren, zonder zorgverzekeraars. Dat zou betekenen dat verzekeraars hun rol niet zouden kunnen vervullen bij de zorginkoop. Actueel bewijs daarvoor ontbreekt. Daarnaast noemt de Nederlandse ggz het opvallend dat de Nza erkent dat de dominante zorgverzekeraar een inkoopmarktaandeel van ruim 60 procent heeft in Zeeland. Het feit dat Emergis opkomt voor kostendekkende tarieven voor de zorgverlening aan die cliënten, kan volgens de Nederlandse ggz niet als mededingingsprobleem worden gezien.

Transparantieverplichting

De transparantieverplichting houdt in dat Emergis een plan van aanpak opstelt waaruit blijkt hoe de stichting de komende drie jaar gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Dat plan moet worden afgestemd met vier zorgverzekeraars en moet over drie maanden klaar zijn. De Nederlandse ggz noemt die termijn vanwege de huidige coronacrisis niet haalbaar. Er moet nu juist gefocust worden op het zoveel mogelijk door laten gaan van de behandelingen.

Contracteerverplichting 

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorginkopers tot het overeenkomen van redelijke contractsvoorwaarden. De reden hiervan is om balans terug te brengen zodat zorgverzekeraars hun inkooprol goed kunnen vervullen, maar ook hier noemt de Nederlandse ggz de onderbouwing van de maatregel niet voldoende.

De Nederlandse ggz is van mening dat de Nza geen rekening houdt met het feit dat Emergis een zorgaanbieder is in een dunbevolkt, uitgestrekt gebied. De maatregelen dragen volgens de vereniging niet bij aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg.

Door: Nationale Zorggids