Impact van coronapandemie op kwetsbare jeugdigen beter in beeld

Het Nivel onderzocht de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid van groepen jeugdigen (0-24) waarvan op voorhand een verhoogde kwetsbaarheid werd verwacht. De combinatie van huisartsendata uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en databestanden met achtergrondkenmerken van individuen levert een betekenisvolle verdieping op van eerder geconstateerde veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik. Dat meldt Nivel.

Het onderzoek bevestigt de verwachting dat bepaalde kwetsbare groepen, zoals jeugdigen met bestaande fysieke of mentale problemen of uit gezinnen met een laag inkomen sterker geraakt zijn door de pandemie dan minder kwetsbare groepen. We zullen de komende jaren blijven onderzoeken hoe het met deze groepen, maar ook met groepen kwetsbare volwassenen, gaat in verhouding tot de pandemie.

Kwetsbare groepen jeugdigen hebben meer gezondheidsproblemen

De resultaten uit ons onderzoek tonen aan dat risicofactoren op mentale en fysieke problemen in verband met corona wel degelijk een rol spelen. Zo komen jonge vrouwen vaker bij de huisarts in verband met psychische klachten en angstklachten dan jonge mannen. Ditzelfde geldt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast zien we dat jongeren met een migratie-achtergrond vaker bij de huisarts komen in verband met sociale problemen, hoesten en moeheid. Ten slotte zien we dat jongeren met bestaande psychische problemen vaker benauwdheidsklachten hebben, waar dit bij jongeren met bestaande fysieke problemen minder vaak voorkomt.

Vertekend beeld door beperkte toegankelijkheid zorg

Beperkte toegang tot de huisarts en zorgmijding hadden tot gevolg dat het zorggebruik in 2020 lager was dan in 2019. Hoewel deze afname in zorggebruik ervoor zorgt dat we slechts een beperkt beeld kunnen schetsen van de ervaren gezondheidsproblemen van jeugdigen tijdens het eerste coronajaar, geven de resultaten inzicht in de impact van de pandemie op de fysieke en mentale gezondheid van bepaalde groepen onder de bevolking.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/impact-van-coronapandemie-op-kwetsbare-jeugdigen-beter-beeld-door-combineren-van, geraadpleegd op 06-07-2022