Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

Instellingen voor gezondheidszorg maken nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers zijn vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat werd uitgevoerd op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de mate waarin gezondheidszorg in staat is om volgens de meldcodes te werken. 

De inspectie voerde dit onderzoek uit in vijftien zorgsectoren. Bijna 3400 instellingen hebben vragenlijsten ingevuld en ruim 70 instellingen zijn in het kader van het onderzoek bezocht. De meldcode is het meest in gebruik bij het Gezondheidscentrum voor asielzoekers (100%) en GGD'en (90%). De sectoren die het minst een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikten waren particuliere klinieken (9%), logopedisten (18%), thuiszorginstellingen (23%) en fysiotherapeuten (27%). De meeste sectoren gaven aan zich bewust te zijn van het belang van de meldcodes en ook van plan te zijn om de codes op korte termijn in te voeren.

Het onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek van de inspectie. Bij de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen en bij de huisartsenposten hebben de signalering en aanpak van kindermishandeling na eerder onderzoek van de inspectie al een forse verbetering doorgemaakt. In deze twee sectoren voldoet men vrijwel overal aan de richtlijnen.

De meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld zijn hulpmiddelen voor de zorgsector bij het (vroegtijdig) opsporen en signaleren van geweld in afhankelijkheidssituaties. Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de vragen of de gebruikte meldcodes voldoen aan het basismodel, of instellingen de codes gebruiken en in hoeverre medewerkers met patiënt- en cliëntcontact geschoold zijn in het gebruik van de codes.

In het basismodel van de meldcodes staan vijf (verplichte) stappen die gezet moeten worden bij een verdenking van huiselijk geweld of kindermishandeling. In de meldcodes die de instellingen gebruiken zijn die stappen niet altijd terug te vinden. De inspectie dringt er bij de instellingen en sectoren waar dit nog niet het geval is op aan om hun meldcodes met spoed in overeenstemming te brengen met de verplichte stappen.

De scholing van medewerkers voor het gebruik van de codes is nog lang niet overal op orde. De meeste instellingen verwachten wel dat dit in de loop van 2013 verbetert. De noodzaak om al het personeel met direct contact met patiënten en cliënten bij te scholen voor het werken met de meldcodes is volgens de inspectie nog niet overal goed doorgedrongen.

© Nationale Zorggids