Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

De sector jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboys en de problematiek rond mensenhandel in Nederland. Binnen de sector is veel kennis over de problemen en hulp aan slachtoffers aanwezig maar deze wordt onvoldoende onderling gedeeld of structureel benut. De jeugdzorg wil daarom een commissie instellen die op korte termijn met een plan moet komen. Dit meldt Jeugdzorg Nederland.

Het aantal slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren neemt al jaren toe in Nederland. Door gebrek aan onderzoek en delen van kennis is echter onduidelijk hoe effectief de huidige aanpak van de problematiek is. Registratie en controle vinden nauwelijks plaats. Volgens de sector jeugdzorg is meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg van groot belang om op tijd te kunnen ingrijpen en herhaald slachtofferschap te voorkomen.

De sector heeft een commissie ingesteld die op korte termijn met plannen moet komen voor verbetering. Daarnaast pleit de jeugdzorg voor een landelijk expertisecentrum voor gericht onderzoek naar de problemen en waar kennis die aanwezig is bj ggz, jeugdzorg(plus) en awbz wordt gebundeld en onderling gedeeld.

Het omzetten van een versnipperde aanpak naar algemeen beleid zou een oplossing kunnen zijn om de zorg voor slachtoffers te verbeteren en daders effectiever aan te pakken. Het huidige Expertise Centrum Kwetsbare Meiden, waarbij inmiddels vele organisaties en professionals zijn aangesloten, moet het knooppunt van al deze activiteiten worden.

© Nationale Zorggids