Logo_logo_cbp_logo

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft dinsdag haar jaarverslag 2014 overhandigd aan de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. Het CBP heeft in 2014 verschillende keren aandacht gevraagd voor de risico's op het gebied van persoonsgegevens die ontstaan door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten. Dit meldt het CBP. 

In 2014 waren profilering, decentralisatie en de verwerking van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie belangrijke thema's voor het CBP.  De decentralisatie van de zorg, zo stelt het CBP brengt risico's mee op het gebeid van de bescherming van persoonsgegevens. Zo benadrukte het CBP dat gemeenten de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens niet kunnen opschorten als gevolg van een 'lerende praktijk'. Hiermee reageerde het CBP op de beleidsvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over privacy in het sociaal domein, waarin wordt gesproken over een 'lerende praktijk' binnen gemeenten. 
 
Ook wees het CBP in een advies over een privacy impact assessment voor het jeugddomein erop dat een deugdelijke, overkoepelende wettelijke basis ontbreekt voor de verwerking van persoonsgegevens in het sociale domein, bijvoorbeeld de jeugdhulp. In de Jeugdwet is geen bepaling opgenomen over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht door jeugdhulpverleners wanneer gemeenten gegevens nodig hebben voor de financiële afwikkeling en controle op jeugdzorg. In 2015 onderzoekt het CBP of de verwerking van persoonsgegevens in het sociale domein in overeenstemming met de privacywetgeving plaatsvindt.
 
© Nationale Zorggids