Logo_logo_coa_asielzoeker

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben een hertoets uitgevoerd op twee locaties van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen van Jade. De inspecties oordelen dat de kwaliteit van de beschermde opvang op deze locaties is verbeterd. Dit melden de inspecties.

In december 2016 voerden de inspecties een hertoets uit op twee locaties van Jade, dat in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de beschermde opvang realiseert. De inspecties oordeelden dat van de twaalf verwachtingen van het Toetsingskader Kwaliteit Beschermde Opvang die eerder onvoldoende waren, er bij de hertoets nu tien een voldoende scoorden.

Op twee verwachtingen was de kwaliteit nog onvoldoende; zo wordt de informatie over de begeleiding van de jongeren niet volledig, overzichtelijk en eenduidig vastgelegd waardoor niet alle documenten over de jongere in één dossier zit en zo het terugvinden van informatie wordt bemoeilijkt. Op 21 augustus 2017 heeft het COA de inspecties laten weten dat inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd, waardoor zij verwachten dat de kwaliteit van de beschermde opvang per 1 september 2017 aan alle verwachtingen zal voldoen. De inspecties zullen de verdere ontwikkelingen bij de beschermde opvang nauwgezet blijven volgen.

Verder uitten de inspecties hun zorg dat tijdens de hertoets opnieuw verdwijningen van jongeren werden vastgesteld. Hoewel juist deze opvangvorm is bedoeld om jongeren te beschermen, hebben de inspecties gesignaleerd dat ook nu nog regelmatig jongeren, en dan overwegend jongeren met de Vietnamese nationaliteit, met onbekende bestemming uit de beschermde opvang vertrekken.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie houden toezicht op de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het betreft hier asielzoekers onder de achttien die in Nederland verblijven zonder ouders of meerderjarige familieleden.

Door: Redactie Nationale Zorggids