Normal_jeugdzorg

In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna één op de twaalf jongeren. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg. Zo ook dit jaar. Dit meldt CBS. 

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015. In de eerste helft van dat jaar kregen 319.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 waren het er bijna 361.000 en inmiddels is het (voorlopige) aantal opgelopen naar 366.000.

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeente. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura. Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). In de eerste helft van 2019 maakten ruim 16.000 jongeren gebruik van een pgb voor jeugdhulp, 10.000 van hen ontvingen tevens jeugdhulp in natura.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren van 0 tot 18 jaar. Van hen ontvingen 336.000 jongeren jeugdhulp in natura. Ruim 36.000 jongeren kregen jeugdbescherming en 7.000 jongeren kregen jeugdreclassering, 30.000 jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Regionale verschillen

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in jeugdhulpgebruik. In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg kreeg meer dan 13 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. Het CBS heeft geen zicht op de mogelijke oorzaken van de regionale verschillen in jeugdzorggebruik. Sociale en economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook beleidskeuzen die gemeenten gemaakt hebben bij de inrichting van de jeugdzorg.

Duur van de zorg neemt toe

De duur van de zorg aan jeugdhulpjongeren nam de afgelopen jaren toe van gemiddeld 233 dagen in het eerste halfjaar van 2015 naar 346 dagen in de eerste helft van 2019. Dit betreft alleen de zorg die in het betreffende halfjaar is afgesloten. De gemiddelde duur van jeugdbescherming nam in deze periode af van 1 035 dagen naar 870 dagen. Ook de duur van jeugdreclassering daalde, van 427 dagen in 2015 naar gemiddeld 380 dagen in de eerste helft van 2019.

Door: Nationale Zorggids