Normal_geld

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 tot 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten met name vanaf 2017 flink meer uitgeven. De vraag is of het kostenniveau op termijn houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien, meldt Rijksoverheid. 

Adviesbureau AEF heeft in 2020 in opdracht van het Rijk en de VNG een onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken in de jeugdzorg goed uit te kunnen voeren.

Jeugdhulp steeds langer, meer kinderen in zorg

Met name vanaf 2017 stijgen de uitgaven van gemeenten jaar op jaar flink. In 2015 en 2016 waren het budget en de uitgaven nog in evenwicht. Oorzaken voor de toename zijn dat kinderen steeds langer jeugdhulp ontvangen, waardoor het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt in totaal toeneemt én dat de gemiddelde prijs per cliënt omhoog is gegaan. Het aantal kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel is in de periode 2015 – 2019 afgenomen.

Het onderzoek van AEF heeft nog geen inzicht geboden in de oorzaken van de langere duur van de jeugdhulp en de hogere gemiddelde prijs. Uit het onderzoek blijkt dat investeren in preventie niet leidt tot minder kosten in de Jeugdwet. Wel kan het zo zijn dat er betere hulp wordt gegeven en er besparingen zijn op andere terreinen, maar dat is niet verder onderzocht.

Mogelijke besparingen en verbeteringen

In het onderzoek is ook gekeken naar een aantal maatregelen die gemeenten kunnen nemen om de Jeugdwet doelmatiger en treffender uit te voeren. Vijf van de onderzochte maatregelen leiden daadwerkelijk tot een mogelijke besparing van in totaal 190 tot 240 miljoen euro per jaar. De conclusies van het onderzoek bieden verder handvatten voor het uitwerken van extra maatregelen. De fundamentele vraag ligt voor op welke manier zorg voor jeugd op een passend niveau kan worden gehouden met voldoende budget en er tegelijkertijd grip komt op de uitgaven. Rijk en VNG gaan deze fundamentele discussie voeren.

Door: Nationale Zorggids