Normal_jeugdzorg

De beschikbaarheid van bepaalde vormen van specialistische zorg voor kinderen en jongeren staat onder druk. Door in de Jeugdwet samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te verplichten kan die beschikbaarheid worden verbeterd. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Ook is ingestemd met de voorstellen ‘rechtspositie gesloten jeugdhulp’ en ‘verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtiging uithuisplaatsing en gesloten jeugdzorg’. Dit meldt Rijksoverheid. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Maar de beschikbaarheid van zorg voor kinderen met complexe en specialistische zorgvragen kan beter. Om de beschikbaarheid te bevorderen, stelt het kabinet dat gemeenten bij de inkoop hiervan regionaal moeten samenwerken.

Regiovisie opstellen

In het voorstel, dat voornamelijk een wijziging van de Jeugdwet betreft, worden gemeenten onder andere verplicht om een regiovisie op te stellen, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht wat de zorgvraag in de regio is en hoe de gemeenten de benodigde hulp met de aanbieders gaan organiseren. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de aanpak van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casussen. Daarnaast moeten gemeenten, die dat nog niet hebben, een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg.

Door: Nationale Zorggids