Normal_maxima_medisch_centrum

Sinds enige tijd wordt na toestemming elke aanstaande moeder in het vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Naast de afdeling gynaecologie van MMC zijn hierbij nu al zestien eerstelijnsverloskundigenpraktijken uit de regio betrokken. Ook met kraamzorgorganisaties wordt nauw samengewerkt. Deze samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorgaanbieders valt onder de pilot ‘integrale geboortezorg’. Dit meldt MMC.

“Er lopen landelijk ongeveer twintig pilots. Het doel is om te komen tot een betere samenwerking binnen de gehele geboortezorg keten, waardoor de overgang van thuis naar het ziekenhuis en weer terug naar huis zo vloeiend mogelijk verloopt”, weet gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel. “Voor alle zwangeren binnen onze regio wordt tijdens een multidisciplinair overleg een zorgpad uitgezet. Op deze manier worden al vroeg in de zwangerschap eventuele risico’s in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Het is de bedoeling dat de zorg naadloos op elkaar aansluit”, zegt Piet Verhappen van thuiszorgorganisatie Zorgmed.

De aanstaande moeder krijgt vanaf het begin een casemanager toegewezen, haar eigen verloskundige. Deze verloskundige gaat ook mee naar het ziekenhuis als daar de bevalling gaat plaatsvinden. Thelma Govaarts van Verloskundigenpraktijk Bergeijk e.o. is enthousiast over het project. “Het multidisciplinair overleg is erg leerzaam. Coördinatie en communicatie zijn hierbij het uitgangspunt. In nauwe samenwerking met de gynaecologen houden we het gehele proces in de gaten en komen we tot nog betere zorg.”

Als eerstelijns verloskundige begeleidt Govaarts de normale zwangerschappen en geboortes. Deze nemen jaarlijks toe. Zo kozen zwangere vrouwen zonder medische complicaties in MMC steeds meer voor 'thuis bevallen in het ziekenhuis' (poliklinische bevalling) in een kraamsuite met een huiselijke uitstraling. De aan MMC verbonden tweedelijns verloskundigen begeleiden onder verantwoording van de gynaecoloog de bevallingen die worden doorgestuurd vanwege een complicatie. In totaal zijn er in MMC in 2015 2.595 vrouwen bevallen: gemiddeld zeven per dag. Het aantal bevallingen is in 2015 met 87 bevallingen toegenomen ten opzichte van 2014. 

©Nationale Zorggids