Normal_baby_zwanger_verpleegkundigen_kind

Om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren gaan verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen steeds nauwer samenwerken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het van belang dat alle aanbieders van geboortezorg de mogelijkheid hebben om tot deze samenwerkingsverbanden toe te treden. Dergelijke samenwerkingsverbanden mogen geen onnodige drempels opwerpen voor nieuwe leden omdat het de keuzemogelijkheden van zwangere vrouwen beperkt. Daarom publiceert de ACM een leidraad waarmee samenwerkingsverbanden kunnen beoordelen welke criteria zij mogen hanteren bij het toelaten van zorgaanbieders. Dat meldt ACM.

Samenwerking in geboortezorg

Het is voor zwangere vrouwen van belang dat geboortezorgaanbieders zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, zoals een verloskundig samenwerkingsverband (VSV), kraamzorg samenwerkingsverband (KSV) of integrale geboortezorgorganisatie (IGO).

Lidmaatschap van zo’n samenwerkingsverband betekent namelijk dat de zorgaanbieder kennis heeft van de regionale zorgstandaarden en voldoet aan kwaliteitseisen die gebruikelijk zijn in zijn beroepsgroep. Het samenwerkingsverband mag kwaliteitseisen stellen aan de deelnemers, maar het mag zorgaanbieders alleen weren op grond van objectieve toetredingscriteria.

Objectieve criteria en onafhankelijke beroepsmogelijkheid

Naar aanleiding van signalen over een specifiek samenwerkingsverband, onderzocht de ACM of er sprake was van terechte of onterechte weigering van toetreding. Daarbij heeft de toezichthouder in gesprekken met betrokken zorgaanbieders en samenwerkingsverband de regels toegelicht. Dit heeft bij het betrokken samenwerkingsverband op een aantal onderdelen geleid tot aanpassing van de toetredingscriteria.

Uitgangspunt is dat de toetredingscriteria geen onnodige drempels mogen opwerpen en daarom een objectief en open karakter moeten hebben en niet mogen discrimineren. Ook moet het samenwerkingsverband een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden, waarbij de niet toegelaten partij beroep kan aantekenen.

Om ook  andere zorgaanbieders te helpen, heeft de ACM de regels omtrent toetreding aan de hand van enkele voorbeelden nader uitgewerkt in een leidraad. Deze leidraad publiceert de ACM ook op haar website.

Door: Redactie Nationale Zorggids