Normal_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Aanbieders in de langdurige zorg hebben zeer constructief meegewerkt aan het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer dan 700 aanbieders van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daardoor heeft de NZa voor verreweg de meeste prestaties betrouwbare gegevens over hun kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Zonder deze informatie zou het voor niet mogelijk zijn om nieuwe tarieven te berekenen. Dit meldt NZa.

In het kader van het onderzoek heeft adviesorganisatie KPMG aan alle aanbieders van langdurige zorg gevraagd welke kosten zij in 2016 hebben gemaakt voor Wlz-zorg en welk personeel daarvoor is ingezet. Ook moesten zij aangeven om welk deel van de zorg het ging, bijvoorbeeld verblijfszorg, dagbesteding of behandeling.

Voor een aantal prestaties, met name voor langdurige zorg die thuis verleend wordt, zijn de gegevens nog niet voldoende betrouwbaar. Dat komt doordat deze zorg maar weinig geleverd wordt. De NZa gaat met experts uit het veld overleggen hoe ook voor deze prestaties tot passende tarieven gekomen kan worden. Verder voert de Nederlandse Zorgautoriteit nog controles en analyses uit zodat zij weten hoe de gemeten kosten zijn opgebouwd.

De NZa heeft ook de totale uitgaven van aanbieders aan Wlz-zorg in 2016 in kaart gebracht. Deze uitgaven liggen 32 miljoen euro boven het totaal van de maximumtarieven van 2016 voor deze geleverde zorg. In werkelijkheid ligt de contracteerruimte lager, aangezien er over het algemeen door de zorgkantoren een lagere contractprijs wordt afgesproken dan de maximumtarieven. Het is echter nog niet mogelijk om iets over het effect op de macrokosten van de langdurige zorg te zeggen. De berekende kostprijzen worden namelijk niet automatisch omgezet in tarieven. De NZa onderzoekt eerst samen met het veld wat de oorzaken zijn van de verschuivingen die gemeten zijn in de zorg.

De voorgenomen tarieven voor 2019 worden in juni bekend. De komende tijd gaat de NZa met de brancheorganisaties en diverse deskundigen aan de slag om tot goede tarieven te komen. Aanbieders die hierover mee willen denken, kunnen zich melden bij hun brancheorganisatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids