Normal_oudere_computer_zaken_overleg_uitleg

Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar spectaculair meer gaan werken. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus, ongeacht migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Vooral in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar is het hard gegaan. Twintig jaar geleden werkte nog ongeveer 20 procent van de mannen in deze leeftijdscategorie, nu is dit opgelopen tot rond de 65 procent. Hierbij heeft beleid waarschijnlijk een rol gespeeld – zoals het afschaffen van de VUT- en prepensioenregelingen – maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en van de (gezonde) levensverwachting. Dit meldt Centraal Planbureau.

De arbeidsparticipatie van ouderen kan nog verder groeien, onder meer omdat opeenvolgende generaties steeds hoger opgeleid zijn. Het sterk stijgende opleidingsniveau gaat ook samen met langer doorstuderen. Daardoor daalt de participatie van jongeren. Vooral jongeren tot 25 jaar volgen steeds vaker onderwijs en zijn minder vaak actief op de arbeidsmarkt. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Arbeidsparticipatie’.

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In deze publicatie analyseert CPB deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken ze de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Ook verkennen ze mogelijke verklaringen voor deze patronen en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat.

Moeders met kinderen

De participatiegraad van vrouwen vanaf 25 jaar is omhoog gegaan, maar deze stijging is in het afgelopen decennium afgevlakt. De stagnerende groei van de participatie onder vrouwen van middelbare leeftijd is deels een logisch gevolg van het feit dat een belangrijk stuk groeipotentieel ondertussen benut is. Er was nog veel winst te behalen door vrouwen die kinderen krijgen, voor de arbeidsmarkt te behouden. De arbeidsparticipatiepatronen onder moeders met jonge kinderen tonen aan dat met name de middelbaar en hoger opgeleide moeders niet langer – al dan niet tijdelijk – uittreden, maar door blijven werken. Nu het dal in de arbeidsparticipatie van moeders met jongere kinderen vrijwel verdwenen is, zal verdere groei meer moeten komen uit een algemene verhoging van de participatiegraad onder vrouwen. In dat opzicht is het sterk gestegen opleidingsniveau relevant.

Door: Redactie Nationale Zorggids