Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Hoe te anticiperen op het toenemend aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80-plussers) en het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde deze vraag aan een Expertiseteam. Het antwoord: er zijn nú aanpassingen nodig omdat de Wmo in de huidige vorm niet meer toekomstbestendig is. Dit meldt VNG in een persbericht op EZPress. 

Het Expertiseteam concludeert dat veel oplossingen voor vraagstukken omtrent het ouder worden buiten de Wmo liggen, op andere beleidsterreinen. Dat vraagt een integrale visie en beleid op het ouder worden van het Rijk, gemeenten en van maatschappelijke partners. Het Expertiseteam wijst op de noodzaak om lokaal én landelijk actief het gesprek te voeren over het ouder worden, versterking van het normale leven en wat van mensen zelf (en van elkaar) verwacht mag worden en wat er van de overheid verwacht mag worden.

Investeer in sterke, lokale, sociale basisstructuur

“We moeten (blijven) investeren in een sterke, lokale, sociale basisstructuur die de zorgzame samenleving ondersteunt”, stelt het Expertiseteam. Verder zijn er zachtere schotten nodig tussen de zorgwetten om samenwerking lokaal en in de regio beter mogelijk te maken

Het bestuur van de VNG neemt deze aanbevelingen over, en neemt ook het advies over om weer een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in te voeren.

Door: Nationale Zorggids