Normal_ouderen_ouderenzorg_dementie

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over ouderen en hoe de zorg voor hen geregeld moet worden. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom het thema ouderenzorg.

50PLUS

 • Er moeten goede regionale afspraken komen tussen de verschillende zorgaanbieders zodat er een aaneengesloten keten ontstaat van eerstelijnszorg, zorg in de tweede lijn en ondersteuning als mensen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) teruggaan naar huis
 • Er is behoefte aan een uitbreiding van eerstelijnsbedden in de wijk, voor ouderen die onterecht op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen belanden
 • Veel meer ziekenhuiszorg kan naar de wijk, onder meer met poliklinische consulten via eerstelijnscentra. Ook zwaarder verpleegzorg kan aan huis geleverd worden
 • Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning: in het regelen van zaken en voor hun persoonlijk welzijn
 • Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde
 • Euthanasie mag door een arts ook toegepast worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag, ofwel een voltooid leven

CDA

 • Betere ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook te kunnen bieden: het aanbod van respijtzorg wordt groter en de aanvraagprocedure eenvoudiger
 • In meer cao’s moeten afspraken komen over mantelzorgverlof
 • Meer aandacht voor mantelzorgers die het mogelijk maken dat ouderen langer thuis blijven wonen
 • Nationaal Woonplan: aandacht voor betaalbare en flexibele woonvormen voor ouderen, zoals verzorgingshuizen nieuwe stijl, hofjes en kleinschalige appartementencomplexen
 • Het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt voortgezet voor eenzame ouderen
 • Goede zorg voor ouderen die in de laatste levensfase zijn beland
 • Betere voorlichting voor ouderen over toeslagen, zodat zij deze in de toekomst minder vaak mislopen
 • Het zware werk voor de verzorgenden kan verlicht worden door innovatie, waardoor er meer tijd en aandacht is voor de ouderen in verpleeghuizen

ChristenUnie

 • 1 miljard euro gaat naar ouderenhofjes en generatiewoningen; nieuwe woonzorgconcepten die nodig zijn om de verpleeghuissector te ontlasten en beter aan te sluiten bij de wensen van ouderen
 • Gemeenten worden verplicht om ouderenwoningen te realiseren: aangepaste woningen, maar ook gemeenschappelijke woonvormen die zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp
 • Er komt één plan voor lokale ouderenzorg, waarbinnen gemeenten, huisartsen, wijkverpleging, geriatrische deskundigen en verpleeghuizen voor elke wijk één plan maken over de organisatie van de ouderenzorg
 • Alle zorg voor thuiswonende ouderen wordt voortaan betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten worden financieel beloond als zij voorkomen dat ouderen in de Wet langdurige zorg belanden
 • Voldoende verpleeghuiszorg, waarbij de capaciteit voor gespecialiseerde verpleeghuiszorg centraal gereguleerd blijft
 • De ChristenUnie investeert in dementievriendelijke gemeenten, zodat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen aan het openbare leven
 • De overheid maakt afspraken met werkgevers over werknemers die mantelzorg verlenen
 • In elke gemeente komt een steunpunt Mantelzorg dat mantelzorgers op weg helpt
 • Vervangende zorg of respijtzorg voor mantelzorgers wordt tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar
 • Er komt geen wet voor zelfdodingsmiddelen 
 • Palliatieve zorg wordt breder beschikbaar, ook thuis
 • Euthanasiezaken waarover in de toetsingscommissie discussie bestaat, worden altijd aan het Openbaar Ministerie voorgelegd

D66

 • De eigen bijdragen in de ouderenzorg gaan meer op elkaar lijken, zodat deze niet meer leidend worden voor de zorg die mensen kiezen
 • Er komt een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van mensen die wijkverpleging ontvangen, om meer aansluiting te hebben bij de Wet langdurige zorg
 • De financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning moet worden herzien, zodat kwetsbare ouderen met een laag inkomen zoveel mogelijk worden ontzien
 • Er zijn meer seniorenwoningen nodig
 • Gemeenten moeten meer ruimte maken voor het organiseren van hulp vanuit het eigen netwerk van de oudere en thuiszorg. Ook zijn er voldoende plekken voor tijdelijke opnames in verzorgingshuizen nodig
 • Er komt een nationaal programma om verouderde verpleeghuizen te moderniseren
 • Gemeenten die voor goede preventieve ouderenzorg en meer acuut beschikbare thuiszorg zorgen krijgen een financiële beloning
 • De zorg thuis wordt uit de Wet langdurige zorg overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet
 • Het ‘Voltooid leven-wetsvoorstel’ maakt het voor ouderen mogelijk om hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten

DENK

 • De ouderenzorg kan beter door meer de focus te leggen op eigen regie van ouderen
 • Thuis wonen, zolang dat mogelijk is, moet zolang mogelijk behouden blijven
 • Betaalde zorg kan ook via familieleden of vrienden geleverd worden, beheerd vanuit de wijkverpleegkundige
 • Om hiaten in de zorgvraag te signaleren en op te lossen, is samenwerking met zorgprofessionals nodig
 • Er komt een wettelijk minimum van twee gekwalificeerde zorgmedewerkers per acht patiënten in een verpleeghuis
 • Overbodige registratie in verpleeghuizen wordt afgeschaft, zodat er meer tijd komt voor patiënten en hun hygiëne
 • Er is meer stimulans nodig voor mensen die als verzorgende in een verpleeghuis willen werken
 • Er komt meer aandacht voor mondgezondheid bij ouderen in de thuiszorg en ouderenzorginstellingen

Forum voor Democratie

 • De thuiszorg en huishoudelijke hulp worden uitgebreid op een zo’n klein mogelijke schaal
 • Mantelzorg wordt gestimuleerd en ondersteund via innovatie
 • De verzorg- en verpleeghuizen blijven en worden waar mogelijk uitgebreid
 • Eenzame ouderen krijgen ondersteuning via lokale vrijwilligersprojecten
 • De huidige euthanasiewetgeving blijft gehandhaafd
 • Er komt geen aanvullende wet voltooid leven

GroenLinks

 • Er komen extra verpleeghuisplekken, passende seniorenwoningen en meer voorzieningen voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen
 • Certificering voor inclusieve ouderenzorg, zoals de Roze Loper, wordt algemeen geldend beleid
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners
 • In medische opleidingen en op de werkvloer komt meer aandacht voor persoonlijke ouderenzorg en goede zorg voor ouderen met ongeneeslijke ziektes

PvdA

 • Het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt afgeschaft en gemeenten krijgen weer de vrijheid om zelf het Wmo-beleid en de tarieven te bepalen
 • Er komt een basisinfrastructuur voor de Wmo
 • Er komen meer levensbestendige woningen waarin wonen en zorg beter te combineren valt en een oudere met een gerust gevoel ouder kan worden

Partij voor de Dieren

 • Identiteitsgebonden zorgcentra, zoals ouderenzorginstellingen die rekening houden met LHBTIQA+-personen en mensen met verschillende culturele achtergronden, worden ondersteund
 • Ouderen kunnen kiezen tussen kwalitatieve en voldoende zorg thuis of een plek in een verpleeghuis
 • De wachtlijsten voor verpleeghuizen worden teruggedrongen door meer en kleinschaligere verpleeghuizen te bouwen en voldoende faciliteiten voor dagbesteding te bieden voor thuiswonende ouderen
 • De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan

PVV

 • Er komen tienduizenden nieuwe ouderenwoningen
 • Er komt een minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt
 • De ouderenzorg komt onder één wet te vallen

SGP

 • Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een groot aandeel in de zorg voor ouderen. Zij moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning
 • Er moeten lokale en regionale afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van mantelzorgers
 • Toezichthouders moeten er scherper op letten of gemeenten wettelijke verplichtingen nakomen om – met name overbelaste – mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten
 • De SGP kiest er niet voor om de ouderenzorg onder één wet te organiseren, maar pleit wel voor het oplossen van de knelpunten tussen de zorgwetten en verdergaande ontschotting van de financiering van zorg
 • Er zijn meer woonvoorzieningen nodig voor ouderen die kwetsbaarder worden, maar nog geen verpleeghuiszorg nodig hebben
 • Ouderenprofessionals in de eerste lijn kunnen samen met de huisarts een belangrijke rol spelen om ouderen langer in een thuissituatie te laten blijven
 • De toegang tot intensive care moet ook voor ouderen worden gewaarborgd. Een leeftijdscriterium is moreel onhoudbaar en onaanvaardbaar
 • Mensen met dementie en hun familie hebben vanuit de Zorgverzekeringswet recht op een persoonlijk begeleider. De bekendheid en kwaliteit hiervan moet beter
 • Er komt meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl om dementie te voorkomen
 • De overheid investeert in kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie
 • De Euthanasiewet wordt ingetrokken en zolang dat nog niet gebeurd is, wordt verdere verruiming niet toegestaan
 • Van euthanasie kan geen sprake zijn als iemand op het moment dat dit dient plaats te vinden, niet in staat is om daar nadrukkelijk om te vragen
 • Een wet die hulp bij zelfdoding regelt is niet het juiste antwoord op de vragen en zorgen van ouderen met een doodswens. Zorg en ondersteuning voor deze mensen moet verbeterd worden

SP

 • Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn uit den boze. Ouderen moeten voortaan kunnen kiezen tussen goede zorg thuis of voor een plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis

VVD

 • Cliënten in de langdurige zorg krijgen een eigen zorgbudget, waarmee ze zelf kiezen van wie ze zorg krijgen, wanneer en waar
 • Investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor senioren is noodzakelijk, met waar het mogelijk is om met behulp van zorg te blijven wonen
 • Er komt meer keuzevrijheid in de ouderenzorg zodat senioren die bijvoorbeeld gespaard hebben, kunnen kiezen voor een grotere kamer
 • Strakke afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuizen over onder andere nieuwe vormen van zorg, digitale ondersteuning en om- en bijscholing van medewerkers zijn nodig, waarbij de ambities van het verpleeghuis leidend zijn
 • Meerjarige contracten in de langdurige zorg bieden meer zekerheid voor zorgaanbieders en hun personeel én lagere administratieve lasten
 • Het Nationaal Programma palliatieve zorg wordt voortgezet en er wordt meer ingezet op transmurale palliatieve zorg
 • Een schriftelijke wilsverklaring voor iedereen
 • Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens zorgvuldige procedures en eisen gebeurt

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids