Grote toename van ouderen met dementie verwacht

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting sterk toe. In 2020 woonden er 249.000 40-plussers met dementie in Nederland. In 2050 wordt een stijging verwacht naar 447.000 mensen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Door deze toename neemt de druk op de zorg toe. Dat meldt Vektis. 

Dit geldt voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Vektis brengt met prognoses de toename van het aantal mensen met dementie in beeld. Hiervoor wordt de situatie van 2020 geëxtrapoleerd naar de toekomst op basis van veranderingen in samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking. Hierbij gaan we uit van gelijkblijvend beleid.

Regionale verschillen

Regionale verschillen: in Utrecht neemt het aantal mensen met dementie het sterkst toe
Op regionaal niveau zijn duidelijke verschillen zichtbaar. In de regio Utrecht wordt de sterkste stijging verwacht. In 2050 zal het aantal mensen met dementie 3 keer meer zijn dan in 2020. Het stijgt van 3.250 naar 9.730 mensen. 

In de regio Drenthe neemt het aantal mensen met dementie het minst toe. Daar stijgt het aantal van 8.230 in 2020 naar 12.170 in 2050: 1,5 keer zo veel.  

In de toekomst relatief meer mensen met dementie in een instelling

Momenteel woont 68 procent van de 40-plussers met dementie thuis, en 32 procent in een instelling. De verwachting op basis van de prognoses is dat het aantal dat in een instelling woont iets gaat stijgen van 32 procent in 2020 naar 35 procent in 2050. Het aantal mensen met dementie dat thuis woont, daalt van 68 procent naar 65 procent. Jongere mensen met dementie wonen meer thuis, en ouderen meer in een instelling. De vergrijzing zorgt er dus voor dat er zowel absoluut als procentueel meer mensen in een instelling gaan wonen in de toekomst. 

Regionaal zijn er opvallende verschillen. In de regio Noord West Friesland (Harlingen en Waadhoeke) wordt de grootste verschuiving verwacht. In 2050 wonen er 6 procent meer mensen in een instelling, het percentage stijgt van 31 procent in 2020 naar 37 procent in 2050. In de overige regio’s is dit verschil kleiner, in vrijwel alle regio’s is het verschil niet meer dan een paar procent. 

Aantal mannen met dementie stijgt sterker dan aantal vrouwen

Het aantal mannen met dementie stijgt op basis van de prognoses tot 2050 naar verwachting met 87 procent en het aantal vrouwen met 84 procent (beide t.o.v. 2020). Vooral in de periode tot 2040 is het verschil duidelijk zichtbaar. De toename van de 40+ mannen met dementie is dan 69 procent. Bij de vrouwen is dit minder, 61 procent. Richting 2050 wordt dit verschil weer kleiner.

Door: Nationale Zorggids