Normal_arts_dokter_hartslag_controle_ziekenhuis

Het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur voor de acute zorg in de regio is door minister Bruins voor Medische Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden verschillende voorstellen gedaan om de keten van acute zorg, waar onder andere de spoedeisende hulp onder valt, in de regio te versterken door voorwaarden te stellen aan de regionale samenwerking en afstemming hierover in alle regio’s. Dit meldt Rijksoverheid.

Van belang is dat patiënten die acute zorg nodig hebben zeven dagen per week, 24 uur per dag, tijdig goede en passende zorg krijgen. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt over een sluitende keten van acute zorg in de regio. Binnen het ROAZ werken verschillende organisaties samen die betrokken zijn bij de acute zorg (spoedeisende eerste hulp afdelingen en afdelingen acute verloskunde in ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)).

Meldplicht bij (tijdelijke) sluiting

Zorgaanbieders die van plan zijn een afdeling acute zorg zoals de spoedeisende hulp, de acute verloskunde of de huisartsenpost (tijdelijk) te sluiten, moeten dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)en bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In dat geval moet er een continuïteitsplan worden opgesteld dat beschrijft hoe de zorg in aanloop naar en na de sluiting goed en tijdig wordt geleverd. Ook moeten gemeenten en inwoners van de regio geïnformeerd worden over het voorgenomen besluit. Er moet overlegd worden met andere betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars met het oog op de continuïteit van de acute zorg.

De verplichtingen voor zorgaanbieders die samenhangen met dit regionaal overleg acute zorgketen worden in deze AMvB vastgelegd. Ook wordt ervoor gezorgd dat zorgverzekeraars beter worden betrokken en geïnformeerd over (knelpunten in) de acute keten vanuit het oogpunt van de zorgplicht die zij hebben voor hun verzekerden.

Door: Redactie Nationale Zorggids