Normal_samenwerking

Blockchain kán een toegevoegde waarde in de zorg hebben, maar wees zorgvuldig, is de overkoepelende conclusie van 2 onderzoeken die Zorginstituut Nederland heeft laten uitvoeren in een verkenning naar de mogelijkheden van het gebruik van blockchain in de zorg. Dit meldt Zorginstituut.

De term blockchain slaat op (deels digitale) samenwerking waardoor administratieve lasten verminderd worden. De systemen controleren elkaar en hierdoor is ingrijpen van hoger af vaak niet nodig. Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg. 
 

Governance

Omdat Blockchain een relatief nieuwe technologie is, zijn vraagstukken ontstaan over hoe dit verantwoord en veilig toe te passen is. Om het zorgveld richting te bieden en te voorkomen dat partijen in de zorg het wiel opnieuw uitvinden verdiept het Zorginstituut zich in innovatie op gegevensuitwisseling om de randvoorwaarden te verduidelijken. Het onderzoek wijst uit dat het aan te bevelen is om governance voor blockchain in de zorg op drie niveaus in te regelen:
  • Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen van werkende blockchain-toepassingen in de praktijk.
  • Ontwikkelgovernance voor de processen waarin blockchain-toepassingen worden (door)ontwikkeld.
  • Stelselgovernance voor de algemene sturing en toezicht op ontwikkeling van blockchain in de zorg op stelselniveau.

Privacy Blockchain

Voor het gebruik van blockchain in de zorg is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het privacyvraagstuk. Met het verscherpen van de wet omtrent gegevensbescherming is de vraag ontstaan of en hoe een blockchaintoepassing in de zorg kan voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het onderzoek wijst uit dat de AVG geen belemmering hoeft te zijn. Wel zijn er enkele aandachtspunten van toepassing.
 
Het Zorginstituut stelde eerder vast dat blockchain de regiepositie van de burger kan versterken doordat het kansen biedt voor gegevensuitwisseling in de zorg en dat het kan bijdragen aan de realisering van publieke waarden, zoals de zorg toegankelijk en betaalbaar houden.
 
De toepassing van blockchain maakt dingen mogelijk die eerder niet konden, in processen en in informatievoorziening. Een van de mogelijkheden is om de burger echt te betrekken bij zijn eigen zorgproces. Het gaat daarbij niet alleen om medische gegevens, maar zeker ook om administratieve gegevens, en wie wat met die gegevens doet.
 
Door: Nationale Zorggids